STRONA GŁÓWNA / Dokumenty Stolicy Apostolskiej / Dokumenty liturgiczne po Soborze Watykańskim II / Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów "Eucharisticum Mysterium" z 25 maja 1967r. / Część I - Pewne ogólniejsze zasady (...)
 
 
 
 

 

Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów
"EUCHARISTICUM MYSTERIUM"
z 25 maja 1967 r. 25 MAJA 1967 R. o kulcie tajemnicy eucharystycznej
(AAS 59 (1967) 5 99-637)

 

CZĘŚĆ I 
PEWNE OGÓLNIEJSZE ZASADY, KTÓRE ZWŁASZCZA NALEŻY MIEĆ NA UWADZE W PODAWANEJ LUDOWI KATECHEZIE O TAJEMNICY EUCHARYSTYZNEJ

5. Wymagania stawiane pasterzom, którzy winni podawać katechezę o tej tajemnicy

By tajemnica eucharystyczna przenikała zwolna umysły i życie wiernych, niezbędna jest odpowiednia katechizacja.
Ażeby zaś pasterze zdołali ją podawać należycie, muszą przede wszystkim mieć przed oczyma nie tylko całość nauki wiary, zawartej w dokumentach Urzędu Nauczycielskiego, ale również-wnikać głębiej sercem i życiem w ducha Kościoła w tym przedmiocie 27. Wtedy dopiero łatwo dojdą do wniosku, które spośród wszystkich aspektów tej tajemnicy będą lepiej odpowiadały ludowi w poszczególnych wypadkach.
Mając zaś przed oczyma to, co powiedziano pod nr 3, trzeba będzie zwrócić szczególniejszą uwagę obok innych na następujące rzeczy.

6. Tajemnica eucharystyczna ośrodkiem całego życia Kościoła

Katecheza o tajemnicy eucharystycznej ma dążyć do tego, by wpoić wiernym przekonanie, iż sprawowanie Eucharystii jest naprawdę ośrodkiem całego żyda chrześcijańskiego zarówno dla całego Kościoła jak i dla miejscowych skupisk tegoż Kościoła. Wszak "pozostałe sakramenty, jak i wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ściśle ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają.; W najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się cale dobro duchowe Kościoła, mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez Ciało swe, ożywione Duchem Świętym i ożywiające, przynosi życie ludziom, którzy w ten sposób zostają zachęceni i doprowadzeni do ofiarowywania z Nim samych siebie, swych prac i wszystkich rzeczy stworzonych"28.
Uczestnictwo w życiu Bożym i jedność ludu Bożego, które stanowią o Kościele, Eucharystia należycie wyraża i przedziwnie sprawia29. W niej mamy szczyt zarówno działalności, przez którą Bóg uświęcał świat w Chrystusie, jak i kultu, który ludzie oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu w Duchu Świętym30, sprawowanie jej "w najwyższym stopniu przyczynia się do tego, aby wierni życiem swoim wyrażali oraz ujawniali innym misterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego Kościoła"31.

7. Tajemnica eucharystyczna ośrodkiem kościoła miejscowego

Przez Eucharystię "ustawicznie żyje i wzrasta Kościół". Ten Kościół Chrystusowy jest prawdziwie obecny we wszystkich prawowitych miejscowych zrzeszeniach wiernych, które trwając przy swoich pasterzach same również nazywane są Kościołami w Nowym Testamencie. Są one bowiem na swoim miejscu nowym ludem, powołanym przez Boga w Duchu Świętym i w pełności wielkiej (por. 1 Tes 1, 5). W nich głoszenie Ewangelii Chrystusowej zgromadza wiernych i w nich sprawowana jest tajemnica Wieczerzy Pańskiej, "aby przez Ciało i Krew Pana zespalali się z sobą ściśle wszyscy bracia wspólnoty"32.
W każdej wspólnocie ołtarza, przy świętej służbie biskupa33, lub kapłana, który zastępuje biskupa34, "ofiaruje się symbol owej miłości i "jedności Ciała mistycznego, bez której nie może być zbawienia"35. W tych wspólnotach, choć nieraz są one szczupłe i ubogie lub żyją w rozproszeniu, obecny jest Chrystus, którego mocą zgromadza się jeden święty, katolicki i apostolski Kościół. Albowiem "nie co innego sprawia uczestnictwo w ciele i krwi Chrystusa jak to właśnie, że się przemieniamy w to, co przyjmujemy36" 37.

8. Tajemnica eucharystyczna a jeność chrześcijan

Poza tym, co się odnosi do wspólnoty kościelnej i poszczególnych wiernych, pasterze winni bacznie zwracać uwagę również na tę część nauki, w której Kościół uczy, że przez pamiątkę Pańską, sprawowaną wedle Jego woli, znajduje wyraz i wytwarza się jedność wszystkich w Niego wierzących38.
Stosownie do Dekretu Soboru Watykańskiego II o Ekumenizmie39 winno się naprowadzać wiernych na właściwą ocenę dóbr, przechowywanych w tradycji eucharystycznej, dzięki której bracia z innych wyznań chrześcijańskich mają w zwyczaju odbywać Wieczerzę Pańską. Albowiem w chwili, gdy "w świętej Uczcie sprawują pamiątkę śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, wyznają, że oznacza ona życie w łączności z Chrystusem i oczekują Jego chwalebnego przyjścia"40; Ci zaś, co zachowali sakrament kapłaństwa, w sprawowaniu Eucharystii "złączeni z biskupem, mając dostęp do Boga Ojca przez Syna, Słowo Wcielone, Umęczone i Uwielbione, oraz w szczodrobliwości Ducha Świętego, dostępują zjednoczenia z Przenajświętszą Trójcą, stawszy się "uczestnikami Bożej natury" (2 P 1, 4). Dlatego przez sprawowanie Eucharystii Pańskiej w tych poszczególnych Kościołach buduje się i rozrasta Kościół Boży, a przez koncelebrację przejawia się ich wspólnota"41.
Szczególnie w sprawowaniu tajemnicy jedności powinni wszyscy chrześcijanie doznawać bólu z racji podziałów, które ich wzajem rozgradzają. Niech przeto ślą modlitwy do Boga, by wszyscy uczniowie Chrystusa coraz głębiej pojmowali tajemnicę Eucharystii wedle Jego prawdziwej myśli i tak ją sprawowali, by stawszy się uczestnikami Chrystusowego Ciała, tworzyli jedno ciało (por. 1 Kor 10, 17) "zespolone tymi samymi więzami, którymi z Jego woli miało się kształtować"42.

9. Różne sposoby Chrystusowej obecności

Dla osiągnięcia głębszego zrozumienia tajemnicy eucharystycznej trzeba pouczać wiernych również o głównych sposobach, przez które sam Pan jest Obecny w swoim Kościele w czasie liturgicznych obrzędów43.
 Zawsze jest obecny w zgromadzeniu wiernych, zebranych w imię Jego (por. Mt 18, 20). Jest obecny również w swoim słowie, ponieważ sam przemawia w chwili, gdy w Kościele czyta się Pismo św.
 W Ofierze zaś eucharystycznej jest obecny zarówno w osobie szafarza "ten sam ofiarujący obecnie przez posługę kapłanów, który ofiarował siebie wówczas na krzyżu"44, jak również i to najbardziej pod postaciami eucharystycznymi45. W tym Sakramencie bowiem, w sposób szczególny, jest obecny cały i zupełny Chrystus, Bóg i człowiek, substancjalnie i ustawicznie. Ta obecność Chrystusa pod postaciami "nazywa się rzeczywista nie w sensie wyłączności, jakby inne nie były rzeczywiste, ale przez szczególną doskonałość"46.

10. Związek między liturgią słowa a liturgią eucharystyczną

Pasterze więc niech gorliwie uczą wiernych o uczestniczeniu w całej Mszy św., uwidaczniając głęboki związek, jaki zachodzi między liturgią słowa a sprawowaniem Wieczerzy Pańskiej, tak by jasno pojmowali, że z nich tworzy się jeden akt kultu47. Bo "przepowiadanie słowa wymagane jest do samego szafarstwa sakramentów, jako że są one sakramentami wiary, rodzącej się i zasilającej ze słowa"48. Trzeba to powiedzieć szczególnie o odprawianiu Mszy, w którym liturgii słowa postawiono zadanie wyrabiania w sposób szczególny poczucia związku między głoszeniem i słuchaniem słowa a tajemnicą eucharystyczną49.
 Niech więc wierni, słuchając słowa Bożego, uświadomią sobie, że opowiadane w nim rzeczy przedziwne dosięgają szczytu w tajemnicy paschalnej, której pamiątkę sprawuje się sakramentalnie we Mszy św. W ten sposób wierni, przyjmujący słowo Boże, i nim posileni, prowadzeni są w dziękczynieniu do owocnego uczestniczenia w tajemnicy zbawienia. Tak to Kościół zasilą się chlebem żywota zarówno ze stołu słowa Bożego, jak i ze stołu Chrystusowego ciała50.

11. Kapłaństwo powszechne i kapłaństwo urzędowe w sprawowaniu Eucharystii

Ten czynny i właściwy wspólnocie udział będzie tym bardziej świadomy i owocny, im lepiej wierni poznają miejsce, przysługujące im w liturgicznym zgromadzeniu, oraz rolę, którą mają do spełnienia w czynności eucharystycznej51.
W katechezie więc należy wyjaśnić naukę o królewskim kapłaństwie, którym wierni zostali uświęceni przez odrodzenie i namaszczenie Ducha Świętego52.
Następnie trzeba bliżej wyjaśniać zarówno zadanie kapłaństwa urzędowego w sprawowaniu Eucharystii, które różni się samą istotą, a nie stopniem tylko od powszechnego kapłaństwa wiernych53, jak też rolę, jaką pełnią inni, wykonujący jakąś posługę54.

12. Na czym polega czynny udział we Mszy św.

Trzeba zatem wyjaśniać, że wszyscy gromadzący się na obrzęd eucharystyczny tworzą ten lud święty, który łącznie z szafarzem ma udział w świętej czynności. Wprawdzie sam kapłan z racji zastępowania osoby Chrystusa konsekruje chleb i wino, jednakże czynność wiernych w obrzędzie eucharystycznym polega na tym, że pomni na mękę, zmartwychwstanie i chwałę Pana, składają Bogu dzięki i ofiarują nieskalaną żertwę nie tylko przez ręce kapłana, ale i razem z nim; a przez przyjęcie ciała Pańskiego, doskonali się ich łączność z Bogiem i wzajem między sobą, do której winien prowadzić udział w ofierze Mszy św. Bo doskonalsze jest uczestnictwo we Mszy św.55, gdy przyjmują oni w należytym usposobieniu sakramentalnie w czasie Mszy św. Ciało Pana, stosując się do Jego słów: "Bierzcie i pożywajcie"56.
Choć zaś Ofiara ta, podobnie jak sama męka Chrystusa, jest składana za wszystkich, to jednak "skutek swój osiąga tylko w tych, którzy przez wiarę i miłość łączą się z męką Chrystusa... Im zaś wychodzi na korzyść mniej lub więcej w miarę ich pobożności"57.
Trzeba to wszystko tak naświetlić wiernym, by odtąd czynnie uczestniczyli we Mszy św. tak przez wewnętrzne uczucia jak i przez zewnętrzne obrzędy stosowane do zasad ustalonych przez Konstytucję o św. Liturgii58, które określono dokładniej w Instrukcji "Inter Ocumenici" z dnia 26 września 1964 r., w Instrukcji "Musicam sacram" z dnia 5 marca 1967 r.59 oraz w Instrukcji "Tres abhinc annos" z dnia 4 maja 1967.

13. Następstwa sprawowania Eucharystii w codziennym życiu wiernych

Wierni powinni w życiu i obyczajach zachowywać to, co przez wiarę i sakrament otrzymali w sprawowaniu Eucharystii. Niech więc dołożą starań, by z ochotą całe życie swe spędzili w mocy niebiańskiego posiłku, uczestnicząc w śmierci i zmartwychwstaniu Pańskim. Zatem niech każdy, skoro wziął udział we Mszy św., "zadba o spełnianie dobrych uczynków, podobanie się Bogu, należyty sposób bycia, oddanie Kościołowi, spełniając to, czego się nauczył i postępując w pobożności"60, stawiając sobie zadanie przepojenie świata duchem chrześcijańskim i dawanie świadectwa Chrystusowi "we wszystkim pośród wspólnoty ludzkiej"61.
 Żadnej bowiem "wspólnoty chrześcijańskiej nie zbuduje się, jeżeli nie będzie miała korzenia i ośrodka w sprawowaniu najświętszej Eucharystii; od niej więc winno się zaczynać wychowanie do ducha wspólnoty"62.

14. Katecheza o Mszy św. przeznaczona dla dzieci

Troszczący się o religijne wychowanie dzieci, głównie zaś rodzice, proboszcz i nauczyciele, gdy wprowadzają je stopniowo w znajomość tajemnicy zbawienia63, niech dołożą starań, by na katechezę o Mszy św. położyć należyty nacisk. Katecheza o Eucharystii, przystosowana oczywiście do wieku i pojętności dzieci, ma zmierzać do tego, by przez wyjaśnienie głównych obrzędów i modlitw uwydatniony był sens Mszy św., również w aspekcie udziału w życiu Kościoła.
Trzeba to wszystko mieć przed oczyma, szczególnie wtedy, gdy chodzi o przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii św., tak by pierwsza Komunia św. ukazała się rzeczywiście jako pełne wszczepienie w Chrystusowe ciało64.

15. Obrzędy i modlitwy punktem wyjścia dla katechezy o Mszy św.

Powszechny Sobór Trydencki zarządza, by pasterze często "sami osobiście lub przez innych objaśniali coś z tego, co się czyta we Mszy św., a między innymi, by tłumaczyli jakąś tajemnicę tej najświętszej Ofiary"65.
Niech więc pasterze wprowadzają wiernych do pełnego zrozumienia tej tajemnicy wiary przez odpowiednią katechezę, dla której punktem wyjścia niech będą tajemnice roku liturgicznego i obrzędy oraz modlitwy występujące w celebrze, tak by wyjaśniali ich znaczenie, zwłaszcza wielkiej modlitwy eucharystycznej i doprowadzili do głębokiego zrozumienia tajemnicy, którą one oznaczają i której dokonują.


PRZYPISY

27 Por. tamże, 14,17 - 18.
28 DK 5.
29 Por. KK 11; DE 2, 15.
30 Por. KL 10.
31 Tamże, 2, 98; por. również 41.
32 Modlitwa mozarabska: P. L. 96, 759 B.
33 KK 26.
34 KL 42.
35 Św. Tomasz z Akw. Summa Theol. III, q. 73, a. 3.
36 Św. Leon W., Serm. 63, 7: P. L. 54, 357 c.
37 KL 26.
38 KK 3, 7, 11, 26; DE 2; 31 - 32.
39 Por. tamże, 15 i 22; 106.
40 Tamże, 22.
41 Tamże, 15.
42 Paweł VI, Encykl. "Mysterium Fidei": AAS 57 (1965), s. 773.
43 Por. KL 7.
44 Sob, Tryd., ses. 22, Dekr. o Mszy św. n. 2: Denz 940 (1743).
45 KL 7.
46 Paweł VI, Encykl. "Mysterium Fidei": AAS 57 (1965), s. 764.
47 KL 56.
48 DK 4.
49 Tamże, 4: por. również n. 3 niniejszej Instrukcji.
50 KO 21.
51 KL 14, 26, 30, 38.
52 KK 10; DK 2; Paweł VI, Encykl. "Mysterium Fidei" AAS 57 (1965), s. 761:
53 KK 10; DK 2,5.
54 KL 28-29
55 Tamże, 48,106.
56 Tamże, 55.
57 Św. Tomasz z Akw., Summa Theol. III. q. 79, a 7 ad 2.
58 KL 26-32.
59 Św. Kongregacji Obrzędów Instrukcja "Musicam sacram", 5 marca 1967: AAS 69 (1967), s. 300-320.
60 Hipolit, Traditio Apostolica, 21: wyd. B. Botte 1963, s. 58 - 59; KL 9, 10; DA 3; DM 39; DK 5.
61 KDK 43.
62 DK 6.
63 DWCH 2.
64 DK 5.
65 Ses. 22, Dekr. o Mszy św., n. 8: Denz. 946 (1749).


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski