STRONA GŁÓWNA / Dokumenty Stolicy Apostolskiej / Dokumenty liturgiczne po Soborze Watykańskim II / Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów - Musicam Sacram - O muzyce w świętej Liturgii / IV.Śpiew brewiarza w chórze
 
 
 
 

 

ŚWIĘTA KONGREGACJA OBRZĘDÓW

"MUSICAM SACRAM"
INSTRUKCJA O MUZYCE W ŚWIĘTEJ LITURGII

 

IV. ŚPIEW BREWIARZA W CHÓRZE

37. Zgodnie z życzeniem, wyrażonym w Konstytucji o świętej Liturgii23, zaleca się usilnie tym, którzy święte Oficjum odprawiają w chórze lub wspólnie, by je śpiewali. Taki bowiem sposób bardziej odpowiada istocie tej modlitwy, dodaje jej podniosłości i jest znakiem głębszego zjednoczenia serc w oddawaniu chwały Bogu.

Wypada, by przynajmniej w niedziele i święta śpiewano pewną część Oficjum, zwłaszcza ważniejsze godziny kanoniczne - jak Laudesy i Nieszpory.

Również inni duchowni, mieszkający wspólnie z racji studiów, czy przebywający na ćwiczeniach duchownych, lub zebrani dla innych celów, niechaj uświęcają wspólny pobyt przez śpiew niektórych części świętego Oficjum.

38. W Oficjum śpiewanym - zachowując prawa oraz indulty specjalne dotyczące tych, na których ciąży obowiązek modlitwy chórowej - można stosować zasadę „stopniowania” uroczystości, a mianowicie śpiewać te części, które z natury swej są przeznaczone do śpiewu, jak dialogi, hymny, wersety i kantyki, pozostałe natomiast recytować.

39. Wiernych należy zachęcać i przez odpowiednią katechezę przygotować do wspólnego odprawiania niektórych części świętego Oficjum zwłaszcza Nieszporów, albo innych godzin, stosownie do miejscowych czy danej społeczności zwyczajów.
Trzeba ogólnie zachęcać wiernych, zwłaszcza wykształconych, by w swoich modlitwach posługiwali się psalmami, pouczać ich, by je rozumieli w duchu chrześcijańskim, wprowadzając ich w ten sposób w głębsze przeżywanie i korzystanie z publicznej modlitwy Kościoła.

 40. Szczególną troską w tym względzie należy otoczyć członków Instytutów, zachowujących rady ewangeliczne, by stąd czerpali nadprzyrodzone bogactwa dla rozwoju życia duchowego. Będzie to dla nich z wielkim pożytkiem, jeżeli ważniejsze godziny kanoniczne odprawiać będą wspólnie, a jeżeli to możliwe, ze śpiewem, uczestnicząc w ten sposób jak najpełniej w publicznej modlitwie Kościoła.

 41. Stosownie do polecenia zawartego w Konstytucji o świętej Liturgii, zgodnie z wiekową tradycją obrządku łacińskiego, duchowni, odprawiający święte Oficjum w chórze, mają obowiązek używać języka łacińskiego24.

Ponieważ jednak Konstytucja o świętej Liturgii25 przewiduje używanie języka ojczystego w modlitwie brewiarzowej odmawianej przez wiernych, przez siostry zakonne i członków Instytutów, zachowujących rady ewangeliczne, którzy nie są duchownymi, dlatego należy dołożyć starań, by przygotowane zostały melodie do śpiewu świętego Oficjum w języku ojczystym.


PRZYPISY

23 Por. KL nr 99: AAS 56 (1964) s. 124.
24 Por. KL nr 101,1: AAS 56 (1964) s. 124; Św. Kongregacja Obrzędów, Instrukcja Inter oecumenici (26 IX 1964), nr 85: AAS 56 (1964) , s. 897.
25 Por. KL nr 101, 2 i 3: AAS 56 (1964) s.125.


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski