STRONA GŁÓWNA / Dokumenty Stolicy Apostolskiej / Dokumenty liturgiczne po Soborze Watykańskim II / Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów - Musicam Sacram - O muzyce w świętej Liturgii / IX.Komisje czuwające nad rozwojem muzyki sakralnej
 
 
 
 

 

ŚWIĘTA KONGREGACJA OBRZĘDÓW

"MUSICAM SACRAM"
INSTRUKCJA O MUZYCE W ŚWIĘTEJ LITURGII

 

IX. KOMISJE CZUWAJĄCE NAD ROZWOJEM MUZYKI SAKRALNEJ

68. Diecezjalne Komisje Muzyki Sakralnej spełniają bardzo ważną rolę dla rozwoju muzyki kościelnej i pastoralnej akcji liturgicznej na terenie diecezji.
Dlatego też koniecznie powinny się one znajdować w każdej diecezji i współpracować z Komisją Liturgiczną.

Bardzo często celowe będzie, jeśli obie Komisje dla ułatwienia pracy, połączą się w jedną złożoną ze specjalistów obu dziedzin.
Bardzo się również poleca, by tam, gdzie będzie to bardziej pożytecznym, szereg diecezji utworzyło jedną Komisję dla ustalenia jednakowych zasad działania na tym samym obszarze i zespolenia sił, w celu lepszego ich wykorzystania.

69. Komisja Liturgiczna istniejąca przy Konferencji Biskupów niech czuwa także nad rozwojem muzyki sakralnej. Dlatego powinna w swoim gronie posiadać również znawców muzyki kościelnej.

Pożyteczne będzie, jeżeli Komisja ta utrzymywać będzie łączność nie tylko z Komisjami diecezjalnymi, lecz również z innymi instytucjami zajmującymi się sprawami muzyki w danym kraju. To samo dotyczy Instytutu duszpasterstwa liturgicznego, o którym jest mowa w tymże art. 44 Konstytucji.

Ojciec Święty Paweł VI, na audiencji udzielonej J. Em. Arkadiuszowi M. Kardynałowi Larraona, Prefektowi Świętej Kongregacji Obrzędów, dnia 9 lutego 1967r., Instrukcję niniejszą przyjął i swoją powagą zatwierdził oraz polecił opublikować, ustalając równocześnie, że jej moc obowiązująca rozpoczyna się z dniem 14 maja 1967 r., w niedzielę Zesłania Ducha Świętego.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Rzym, dnia 5 marca 1967 r. w niedzielę „Laetare”, IV Wielkiego Postu.

Jakub Kard. Lercaro, Arcybiskup Bolonii
Przewodniczący Rady do wykonania Konstytucji o św. Liturgii

 Arkadiusz M. Kard. Larraona
Prefekt Św. Kongregacji Obrzędów

Ferdynand Antonelli, Arcybiskup tyt. Indykry
Sekretarz Św. Kongregacji Obrzędów

(Według "Wiadomości Diecezjalne" (Katowice) 36 (1968) nr 11-12, s. 234 oraz A. Filaber, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Warszawa 1997, s. 41-58).


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski