STRONA GŁÓWNA / Dokumenty Stolicy Apostolskiej / Dokumenty liturgiczne po Soborze Watykańskim II / Instr."Redemptionis Sacramentum"o tym,co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najśw.Euchar / Rozdział V - Inne zagadnienia związane z Eucharystią
 
 
 
 

 

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

INSTRUKCJA
"REDEMPTIONIS SACRAMENTUM"
O tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią

 

ROZDZIAŁ V
INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EUCHARYSTIĄ


1. Miejsce sprawowania Mszy świętej

108. "Eucharystię należy sprawować w miejscu świętym, chyba że w poszczególnym wypadku czego innego domaga się konieczność; w takim wypadku Eucharystia winna być sprawowana w odpowiednim miejscu"197. O tym, czy istnieje taka konieczność, za każdym razem zgodnie ze zwyczajem na terenie swojej diecezji będzie rozstrzygał biskup diecezjalny.

109. Kapłanowi nigdy nie wolno sprawować Eucharystii w świątyni lub miejscu świętym jakiejkolwiek religii niechrześcijańskiej.

2. Różne rozporządzenia związane ze sprawowaniem Mszy świętej

110. "Pamiętając o tym, że w tajemnicy Ofiary eucharystycznej dokonuje się ustawicznie dzieło zbawienia, kapłani powinni często odprawiać, a zaleca się usilnie codzienne odprawianie, które, nawet gdy nie ma wiernych, stanowi czynność Chrystusa i Kościoła, którą sprawując, kapłani wypełniają swoje główne zadanie"198.

111. Kapłan powinien być dopuszczony do celebrowania lub koncelebrowania Eucharystii, "chociaż jest nie znany rektorowi kościoła, jeśli przedstawi pismo polecające" (czyli tzw. celebret) Stolicy Apostolskiej lub własnego ordynariusza, lub własnego przełożonego, wystawione nie wcześniej niż przed rokiem, "albo można roztropnie uważać, że nie ma przeszkód do odprawiania"199. Biskupi powinni czuwać, aby zostały wyeliminowane zwyczaje przeciwne.

112. Mszę świętą odprawia się w języku łacińskim albo w innym języku pod warunkiem użycia tekstów liturgicznych zatwierdzonych zgodnie z prawem. Z wyjątkiem Mszy świętych, które powinny być sprawowane w języku ojczystym zgodnie z rozkładem i czasem wyznaczonym dla nich przez władzę kościelną, wolno kapłanom w każdym czasie i miejscu sprawować Mszę świętą po łacinie200.

113. Kiedy Msza święta jest koncelebrowana przez wielu kapłanów, Modlitwę eucharystyczną należy odmówić w języku, który jest znany równocześnie wszystkim koncelebrującym kapłanom oraz zgromadzonemu ludowi. Kiedy się zdarzy, że wśród kapłanów są tacy, którzy nie znają języka celebracji, tak że nie mogą należycie odmówić przeznaczonych dla nich części Modlitwy eucharystycznej, niech nie koncelebrują, lecz raczej biorą udział w celebracji ubrani w strój chórowy, zgodnie z przepisami201.

114. "Podczas niedzielnych Mszy sprawowanych w parafii - jako >wspólnocie eucharystycznej< - spotykają się różne grupy, ruchy, stowarzyszenia, a także małe wspólnoty zakonne istniejące na jej terenie"202. Jednak, chociaż zgodnie z przepisami prawa wolno sprawować Msze dla grup specjalnych203, grupy te nie są bynajmniej w żaden sposób zwolnione z wiernego zachowywania norm liturgicznych.

115. Należy potępić nadużycie polegające na samowolnym odkładaniu sprawowania Mszy świętej dla dobra ludu, wbrew przepisom Mszału Rzymskiego i zdrowej tradycji obrządku rzymskiego, pod pretekstem popierania "postu od Eucharystii".

116. Msze nie powinny być mnożone wbrew przepisom prawa, a odnośnie do stypendium mszalnego, należy przestrzegać wszystkiego, co skądinąd zgodnie z prawem winno być zachowywane204.

3. Naczynia liturgiczne

117. Naczynia liturgiczne, które zostały przeznaczone do przechowywania Ciała i Krwi Pańskiej, winny być wykonane z dokładnym uszanowaniem norm wypływających z tradycji i ksiąg liturgicznych205. Konferencje Episkopatów posiadają władzę rozstrzygania, po zatwierdzeniu ich decyzji przez Stolicę Apostolską, czy będzie korzystne wykonanie naczyń liturgicznych również z innych solidnych materiałów. Wymaga się jednak ściśle, aby tego rodzaju materiały zgodnie z powszechnym odczuciem każdego regionu były naprawdę szlachetne206, tak aby ich użycie przynosiło cześć Bogu i całkowicie wyelimiŹnowało niebezpieczeństwo osłabienia w odczuciu wiernych nauki o rzeczywistej obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi. Należy więc potępić wszelkie nadużycia polegające na używaniu do sprawowania Mszy naczyń codziennego użytku lub mało wartościowych pod względem jakości, lub pozbawionych wartości artystycznej, lub zwykłych koszyków, lub też innych naczyń wykonanych ze szkła, gliny, terakoty czy innych materiałów łatwo się tłukących. Odnosi się to również do metali oraz innych materiałów, które łatwo się niszczą207.

118. Naczynia liturgiczne, zanim zostaną użyte, powinny być pobłogosławione przez kapłana zgodnie z obrzędami przewidzianymi w księgach liturgicznych208. Jest godne pochwały, aby błogosławieństwa dokonał biskup diecezjalny, który rozstrzygnie, czy naczynia nadają się do użytku, dla którego są przeznaczone.

119. Kapłan, po powrocie do ołtarza po udzieleniu Komunii, stojąc przy ołtarzu lub przy kredensie, puryfikuje patenę lub puszkę nad kielichem, następnie puryfikuje kielich, zgodnie z przepisami Mszału, i wyciera kielich puryfikaterzem. Gdzie jest obecny diakon, on podchodzi do ołtarza wraz z kapłanem i puryfikuje naczynia. Naczynia przeznaczone do puryfikacji, zwłaszcza jeśli jest ich wiele, po odpowiednim nakryciu wolno jednak pozoŹstawić na korporale na ołtarzu lub na kredensie; w tym przypadku kapłan lub diakon puryfikuje je zaraz po Mszy, po odesłaniu ludu. Podobnie prawnie ustanowiony akolita pomaga przy ołtarzu lub kredensie kapłanowi albo diakonowi przy puryfikacji naczyń liturgicznych i ich porządkowaniu. Jeśli diakon jest nieobecny, prawnie ustanowiony akolita przenosi naczynia liturgiczne na kredens i tam w zwykły sposób puryfikuje je, wyciera i porządkuje209.

120. Pasterze powinni czuwać, aby bielizna ołtarzowa, zwłaszcza ta, na której się kładzie święte postacie, była zawsze czysta i często prana zgodnie z przyjętym zwyczajem. Jest godne pochwały, jeśli wodę z pierwszego, ręcznego, prania, wylewa się do kościelnej studzienki lub w odpowiednie miejsce na ziemię. Następnie kolejnego prania można dokonać według przyjętego zwyczaju.

4. Szaty liturgiczne

121. "Rozmaitość kolorów szat liturgicznych ma uzewnętrzniać charakter sprawowanych misteriów wiary, a także ideę rozwoju chrześcijańskiego życia w ciągu roku liturgicznego"210. Zróżnicowanie zaś "funkcji w sprawowaniu Eucharystii ukazuje się zewnętrznie przez różnorodność szat liturgicznych". Owe bowiem "szaty liturgiczne winny podkreślać piękno świętych czynności"211.

122. Alba jest "przepasana na biodrach paskiem", "jeżeli nie jest uszyta w taki sposób, że przylega do ciała nawet bez paska. Jeżeli alba nie osłania dokładnie zwykłego stroju koło szyi, przed przywdzianiem alby należy nałożyć humerał"212.

123. "Kapłan, sprawując Mszę świętą oraz inne czynności liturgiczne połączone z nią bezpośrednio, na albę i stułę wkłada ornat, chyba że obowiązuje inny przepis"213. Podobnie kapłan, który zgodnie z przepisami wkłada ornat, niech nie zapomina o włożeniu stuły. Wszyscy ordynariusze powinni czuwać, aby został wyeliminowany wszelki przeciwny zwyczaj.

124. Mszał Rzymski daje możliwość, aby kapłani koncelebrujący Mszę, jeśli zachodzi słuszna przyczyna, na przykład jest zbyt duża liczba koncelebrujących i brakuje szat liturgicznych, mogli zrezygnować "z ornatu, lecz na albę nałożyć tylko stułę "214; nie dotyczy to przewodniczącego, który zawsze powinien nałożyć ornat w kolorze określonym przepisami. Kiedy jednak można przewidzieć tego rodzaju sytuację, trzeba, na ile to możliwe, jej zaradzić. Koncelebransi, oprócz przewodniczącego, w przypadku konieczności mogą również nałożyć ornat koloru białego. W pozostałych sprawach należy zachować przepisy ksiąg liturgicznych.

125. Szatą własną diakona jest dalmatyka, którą należy nakładać na albę i stułę. Aby zachować piękną tradycję Kościoła, jest godne pochwały nie korzystać z możliwości niewkładania dalmatyki215.

126. Należy odrzucić zwyczaj, sprzeczny z przepisami ksiąg liturgicznych, polegający na tym, że wyświęceni szafarze sprawują Mszę świętą, nawet z udziałem jednego tylko posługującego, bez szat liturgicznych albo używają samej stuły nałożonej na płaszcz mniszy (kukullę) lub na zwyczajny habit zakonny lub na zwykłe ubranie216. Ordynariusze powinni zadbać o to, aby takie nadużycia jak najszybciej zostały naprawione i we wszystkich kościołach i kaplicach podległych ich jurysdykcji była odpowiednia liczba szat liturgicznych wykonanych zgodnie z przepisami.

127. W księgach liturgicznych zawarte są przepisy zezwalające na używanie w dni bardziej uroczyste szat liturgicznych świątecznych lub okazalszych, chociaż nie są w kolorze dnia217. Tę jednak możliwość, która w celu zachowania dziedzictwa Kościoła dotyczy właściwie szat wykonanych przed wielu laty, rozszerza się w sposób niewłaściwy na nowości, tak że odrzuciwszy przyjęte zwyczaje, używa się form i kolorów według kryteriów subiektywnych ze szkodą dla tradycji osłabiając sens tego przepisu. W dzień świąteczny szaty liturgiczne koloru złotego lub srebrnego, jeśli zachodzi taka potrzeba, mogą zastępować szaty innego koloru, jednak nie fioletowe lub czarne.

128. Msza święta oraz inne celebracje liturgiczne, które są działaniem Chrystusa i hierarchicznie ustanowionego ludu Bożego, winny być tak organizowane, aby wyświęceni szafarze oraz wierni świeccy uczestniczyli w nich w sposób wyraźny, każdy zgodnie ze swoim stanem. Jest więc lepiej, aby "kapłani, którzy biorą udział w celebracji eucharystycznej, jeśli nie zwalnia ich od tego słuszna przyczyna, z zasady pełnili urząd posługi wynikający z przyjętych święceń, a więc by uczestniczyli jako koncelebransi, ubrani w szaty liturgiczne. Jeśli nie celebrują, niech biorą udział ubrani we własny strój chórowy albo komżę nałożoną na sutannę"218. Z wyjątkiem przypadków usprawiedliwionych zaistnieniem rozumnej przyczyny, nie wypada, aby kapłani uczestniczyli we Mszy, gdy chodzi o wygląd zewnętrzny, tak jakby byli wiernymi świeckimi.


PRZYPISY

197 KPK, kan. 932 § 1; por. ŚW. KONGR. KULTU BOŻEGO, Instr. Liturgicae instaurationes, nr 9: AAS 62 (1970) 701.
198 KPK, kan. 904; por. KK nr 3; DP nr 13; por. tamże SOBÓR TRYDENCKI, Sesja XXII, 17 września 1562, O Najświętszej Ofierze Mszy świętej, rozdz. 6: DS 1747; PAWEŁ. VI, Enc. Mysterium fidei, 3 września 1965: AAS 57 (1965) 753-774, tu 761-762; por. JAN PAWEŁ II, Enc. Ecclesia de Eucharistia, nr 11: AAS 95 (2003) 440-441; ŚW. KONGR. OBRZĘDÓW, Instr. Eucharisticum mysterium, nr 44: AAS 59 (1967) 564; MSZAŁ RZYMSKI, Ogólne wprowadzenie, nr 19.
199 Por. KPK, kan. 903; MSZAŁ RZYMSKI, Ogólne wprowadzenie, nr 200.
200 Por. KL nr 36 § 1; KPK, kan. 928.
201 Por. MSZAŁ RZYMSKI, Ogólne wprowadzenie, nr 114.
202 JAN PAWEŁ II, List apost. Dies Domini, nr 36: AAS 90 (1998) 735; por. ŚW. KONGR. OBRZĘDÓW, Instr. Eucharisticum mysterium, nr 27: AAS 59 (1967) 556.
203 Por. JAN PAWEŁ II, List apost. Dies Domini, zwłaszcza nr 36: AAS 90 (1998) 735-736; ŚW. KONGR. KULTU BOŻEGO, Instr. Actio pastoralis: AAS 61 (1969) 806-811.
204 Por. KPK, kan. 905, 945-958; por. KONGR. DS. DUCHOWIEŃSTWA, Dekr. Mos iugiter, 22 lutego 1991: AAS 83 (1991), s. 443-446.
205 Por. MSZAŁ RZYMSKI, Ogólne wprowadzenie, nry 327-333.
206 Por. tamże, nr 332.
207 Por. tamże, nr 332; ŚW. KONGR. DS. SAKRAM. I KULTU BOŻEGO, Instr. Inaestimabile donum, nr 16: AAS 72 (1980) 338.
208 Por. MSZAŁ RZYMSKI, Ogólne wprowadzenie, nr 333; Appendix IV. Ordo benedictionis calicis et patenae intra Missam adhibendus, s. 1255-1257; PONTIFIKAŁ RZYMSKI, Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, Katowi-ce 2001, rozdz. VII, s. 177-186.
209 Por. MSZAŁ RZYMSKI, Ogólne wprowadzenie, nry 163, 183, 192.
210 Tamże, nr 345.
211 Tamże, nr 335.
212 Por. tamże, nr 336.
213 Por. tamże, nr 337.
214 Por. tamże, nr 209.
215 Por. tamże, nr 338.
216 Por. ŚW. KONGR. KULTU BOŻEGO, Instr. Liturgicae instaurationes, nr 8c: AAS 62 (1970) 701.
217 Por. MSZAŁ RZYMSKI, Ogólne wprowadzenie, nr 346g.


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski