STRONA GŁÓWNA / Aktualności / Rok 2009
 
 
 
 

 

archiwum aktualności
2009

Zmiany w Kodeksie prawa kanonicznego
W Watykanie ogłoszono w dniu 16 grudnia 2009 r. papieskie motu proprio "Omnium in mentem", dostosowujące normy prawne Kodeksu prawa kanonicznego do treści Katechizmu Kościoła katolickiego oraz orzeczeń Papieskiej Komisji ds. Tekstów Prawnych. Papież Benedykt XVI zmienił treść pięciu kanonów, z których dwa dotyczą sakramentu święceń, a trzy sakramentu małżeństwa. Chodzi o kanony 1008 i 1009 oraz 1086, 1117 i 1124. Nowe normy znajdują się na stronie http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20091026_codex-iuris-canonici_lt.html i wejdą w życie trzy miesiące po opublikowaniu motu proprio w "Acta Apostolicae Sedis". Więcej w nr. 61. "Anamnesis".

60-lecie święceń prezbiteratu bp. Wacława Świerzawskiego
W piątek 11 grudnia 2009 r. w Zawichoście (diec. sandomierska) odbyły się jubileusz 60-lecia święceń prezbiteratu bp. Wacława Świerzawskiego, jej pierwszego ordynariusza po reorganizacji struktur diecezji i wieloletniego przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, inicjatora i wieloletniego redaktora biuletynu "Anamnesis". Mszy świętej sprawowanej w kościele rektoralnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście przewodniczył kard. Marian Jaworski, a kazanie wygłosił biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. W Eucharystii brali udział arcybiskupi, biskupi, prezbiterzy, środowisko Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz przyjaciele i wychowankowie bp. Wacława Świerzawskiego. Więcej w nr. 61. "Anamnesis".

Aktualności za okres od września do listopada 2010 r. znaleźć można w dziale Informacje w nr. 64 "Anamnesis"
http://www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/64/Anamnesis64-6str.113-128.pdf

Aktualności za okres od maja do września 2010 r. znaleźć można w dziale Informacje w nr. 63 "Anamnesis",
http://www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/63/Anamnesis63-6str.120-128.pdf

Aktualności za okres od stycznia do maja 2010 r. znaleźć można w dziale Informacje w nr. 62 "Anamnesis",
http://www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/62/Anamnesis62-6str.117-130.pdf

Spotkanie duszpasterstwa muzyków na Jasnej Górze
W dniach 6 i 7 grudnia 2009 r. na Jasnej Górze obradowali diecezjalni duszpasterze muzyków kościelnych. Mowa była o formacji chórów, scholi liturgicznych, organistów i zespołów wokalno-instrumentalnych. O. Nikodem Kilnar, krajowy duszpasterz muzyków kościelnych, poinformował, że jasnogórskie spotkanie było także okazją do wspólnej modlitwy za wszystkich muzyków kościelnych. O. Kilnar zapowiedział, że ogólnopolska pielgrzymka muzyków kościelnych na Jasną Górę odbędzie się 5 czerwca 2010 r.

Niemieckie Kościoły uratowały niedzielę
W dniu 1 grudnia 2009 r. Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe wydał wyrok, w którym przychylił się do pozwu Kościołów katolickiego i ewangelickiego w Niemczech przeciwko decyzji władz Berlina o otwarciu sklepów przez 10 niedziel w ciągu roku. Sędziowie sprzeciwili się szczególnie decyzji o otwarciu sklepów w Berlinie w cztery niedziele Adwentu wskazując, że jest to sprzeczne z konstytucyjnym prawem o ochronie niedzieli. W uzasadnieniu Trybunał podkreślił, że niedziele i dni świąteczne są nie tylko "dniami wolnymi od pracy" ze względów religijnych ale również czasem osobistego wypoczynku pracowników i chroni także ich prawo do uczestnictwa w życiu społecznym.

 Zmarł o. Franciszek Małaczyński OSB (1920-2009)
W nocy 30 listopada 2009 r. odszedł do Pana o. Franciszek Małaczyński OSB, najstarszy mnich benedyktyński w Polsce. O. Franciszek urodził się we Lwowie w 1920 r. Tam w r. 1943 r. otrzymał święcenia prezbiteratu. Po II wojnie światowej i repatriacji wstąpił do Opactwa w Tyńcu. W latach 1963-1965 studiował w Papieskim Instytucie św. Anzelma w Rzymie i obronił doktorat z teologii liturgii. Przez kilkadziesiąt lat był sekretarzem Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski i redagował polskie księgi liturgiczne. Jego dziełem są m. in. Mszał Rzymski łacińsko-polski wydany w Paryżu w 1970 i Mszał Rzymski dla diecezji polskich wydany w Poznaniu w 1986 r. Uroczystości pogrzebowe o. Franciszka Małaczyńskiego odbyły się w Tyńcu, dnia 4 grudnia 2009 r. Więcej w dziale Zmarli w nr. 61. "Anamnesis".

61. spotkanie duszpasterzy służby liturgicznej
W dniach 16-17 listopada 2009 r. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Warszawskich Bielanach odbyło się 61. spotkanie duszpasterzy służby liturgicznej. Tematem spotkania była Integralna formacja członków służby liturgicznej. Więcej w dziale Informacje w "Anamnesis" nt 60. Materiały będą opublikowane w "Anamnesis" nr 61.

Drugie poszerzone wydanie Mszału rzymskiego dla diecezji polskich
Ze względu na wyczerpanie nakładu Mszału z 1986 r. i przedłużające się prace nad opracowaniem polskiego przekładu Missale Romanum 2002/2008 Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu opublikowało drugie poszerzone wydanie Mszału rzymskiego dla diecezji polskich. W wydaniu tym znajduje się Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego z 2002 r. oraz wszystkie własne teksty o świętych od 2 stycznia do 31 grudnia, które znajdowały się w dotychczasowym Mszale i w drugim poszerzonym jego dodatku. Część zawierająca teksty własne o świętych ma trochę mniejszą czcionkę a teksty biograficzne o świętych wydrukowano czarnym (a nie jak dotąd czerwonym) kolorem.

Watykańskie wydanie "'Compendium Eucharisticum"
W adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis papież Benedykt XVI zapoŹwiedział: „Pod kierunkiem właściwych dykasterii będzie opublikowane Kompendium zbierające teksty zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego, a mianowicie: modlitwy, wyjaśnienia modlitw eucharystycznych Mszału oraz wszystko, cokolwiek jeszcze może się okazać użyteczne dla poprawnego pojmowania, sprawowania oraz adorowania sakramentu Ołtarza“. Kompendium to ukazało sie pod koniec października 2009 r. w języku łacińskim w Wydawnictwie Watykańskim.

Dzieło to składa się z trzech części. W pierwszej znajdują się teksty doktrynalne będące wyrazem teologii (dekrety Soboru Trydenckiego, Watykańskiego II oraz wybrane dokumenty papieskie, dokumenty kongregacji i wybór tekstów Katechizmu Kościoła Katolickiego). Druga część Kompendium zawiera teksty Ordo Missae zarówno z Mszału bł. Jana XXIII, jak i obecnego Mszału Rzymskiego. Na trzecią część składają się teksty związanie z kultem eucharystycznym.

Kompendium, jak zaznacza we wstępie kardynał Canizeres Llovera, ma być formą vademecum dla kapłanów, osób konsekrowanych i ludzi świeckich.

Nominacja w Kongregacji ds. Biskupów
W dniu 17 października 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował kard. Antonio Cańizares Llovera, prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów członkiem Kongregacji ds. Biskupów.

Jubileuszowe sympozjum liturgiczne w Lądzie n. Wartą
 W dniu 16 października 2009 r. w Lądzie n. Wartą odbyło się XXV Sympozjum liturgiczne pod Hasłem "Kapłan - tożsamość, zadanie, duchowość". Więcej w dziale Informacje w "Anamnesis" nr 60.

Sympozjum na temat doświadczenia symboli w liturgii na Jasnej Górze
W dniach 15 i 16 października 2009 r. na Jasnej Górze Sympozjum dla Osób Konsekrowanych na temat symboliki liturgicznej. uczestniczyło w nim 160, osób. Wygłoszono następujące referaty: "Liturgia światem znaków i symboli - uzasadnienie teologiczne stosowania symboli w liturgii” (ks. dr Krzysztof Frąszczak), "Sacrum ołtarza, miejsca czytania słowa Bożego i miejsca przewodniczenia” (ks. prof. Bogusław Nadolski TChr), "Symbolika postaw w liturgii" (ks. dr Mateusz Matuszewski), "Symbolika szat liturgicznych” (s. dr Iwona Kopacz)) oraz "Znaki i symbole w liturgii sakramentów świętych" (ks. dr Mariusz Majewski). Więcej w dziale Informacje w "Anamnesis" nr 60. W tym też numerze publikowane są referaty.

Uroczystości kanonizacyjne św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Rzymie
W niedzielę, dnia 11 października 2009 r. w bazylice św. Piotra na Watykanie papież Benedykt XVI dokonał kanonizacji pięciu nowych świętych, wśród nich na pierwszym miejscu jest arcybiskup warszawski Zygmunt Szczęsny Feliński (1822 - 1895), założyciel Zgromadzenia Franciszkanek Rodzin Maryi. O tym nowym świętym Papież mówił po polsku w homilii i przy modlitwie Anioł Pański (tekst znajduje się w dziale Nauczanie Ojca Świętego w "Anamnesis" nr 60). Więcej w dziale Informacje w "Anamnesis" nr 60.

Czwarta Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. na Jasną Górę
W sobotę, dnia 26 września 2009 r. odbyła się na Jasnej Górze Czwarta Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Brało w niej udział około 1500 uczestników z 32 diecezji. Obecnych było kilkunastu księży. Więcej w dziale Informacje w "Anamnesis" nr 60..

Komunikat Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych
Na zakończenie 49. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Quebecu papież Benedykt XVI zapowiedział, że kolejny 50. już Kongres odbędzie się w Dublinie. W dniu 22 września 2009 r. Papieski Komitet ds. Międzynarodowych KonŹgresów Eucharystycznych poinformował, że papież Benedykt XVI zaaprobował teŹmat i datę najbliższego Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.
Tematem Kongresu będzie "The Eucharist: Communion with Christ and with one another - Eucharystia: wspólnota z Chrystusem i z innymi" i odbędzie sie on w Dublinie (Irlandia) w dniach 10-17 czerwca 2012 r. Przygotowana została strona internetowa Komitetu lokalnego www.iec2012.ie. Więcej w dziale Informacje w "Anamnesis" nr 60.

Konferencja naukowa "Język w liturgii"
W dniach 17-19 września 2009 r. w ośrodku Vincentinum w Krzeszowicach k. Krakowa odbyła się konferencja naukowa pt. "Język w liturgii" zorganizowana przez Komisję Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Wydział Polonistyki UJ, Instytut Liturgiczny UPJPII i Katedrę Teologii Liturgii Wydziału Teologicznego UKSW. Na tej konferencji miała miejsce m. in. dyskusja z udziałem tłumaczy tekstów nowej edycji "Mszału rzymskiego".
Więcej w dziale Informacje w "Anamnesis" nr 60.

XLV Spotkanie wykładowców liturgiki w Lublinie
W dniach 8-10 września 2009 r. odbyło się XLV Spotkanie Wykładowców Liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych. Miejscem spotkania był Lublin. Tematem wiodącym było: „Kult świętych - nowe Martyrologium Romanum”. W ramach tego spotkania miało miejsce wręczenie księgi pamiątkowej z okazji 65 rocznicy urodzin ks. prof. Czesława Krakowiaka. Księga ta otwiera nową serię wydawniczą KUL pt. "Roczniki Liturgiczne". Więcej w dziale Informacje w "Anamnesis" nr 59.

Powstanie nowego Instytutu Liturgicznego w Opolu
W ramach struktur Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego został utworzony nowy Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej, w skład którego wchodzą cztery katedry: 1) Katedra Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości; 2) Katedra Homiletyki, Mediów i Komunikacji; 3) Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego, 4) Katedra Sztuki Sakralnej i Ochrony Zabytków. (Zarządzenie Rektora UO, nr 10/2009 z 5 III 2009 r.). W katedrach tych pracuje 8 samodzielnych pracowników naukowych oraz 3 adiunktów. Dyrektorem nowego Instytutu został mianowany ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko, a wicedyrektorem pan prof. UO dr hab. Remigiusz Pośpiech. Więcej w dziale Informacje w "Anamnesis" nr 59.

Nominacja nowego przewodniczącego Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei" i jej sekretarza
Dnia 8 lipca 2009 r. papież Benedykt XVI podziękował kard. Darío Castrillón Hoyos, w związku z zakończeniem pracy jako przewodniczący Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei" i mianował przewodniczącym tej Komisji kard. Williama Josepha Levadę, prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Tego samego dnia Papież mianował sekretarzem tej komisji ks. prałata Guido Pozzo, dotychczasowego zastępcę sekretarza Międzynarodowej Komisji Teologicznej i pomocnika studiów Kongregacji Nauki Wiary.

Nominacja drugiego podsekretarza Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
W dniu 4 lipca 2009 r. Ojciec Święty mianował drugiego podsekretarza Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Został nim ks. prałat Juan Miguel Ferrer Grenesche, dotąd Wikariusz Generalny Archidiecezji Toledo (Hiszpania).

Nominacja sekretarza Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
W dniu 16 czerwca 2009 r. papież Benedykt XVI mianował nowego sekretarza Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Został nim dotychczasowy podsekretarz Kongregacji Nauki Wiary, amerykański dominikanin, o. Joseph Augustine Di Noia. Papież podniósł nowego sekretarza Komisji do godności arcybiskupa i przydzielił mu stolicę tytularną Oregon City. Święcenia biskupie przyjął 11 lipca 2009 r. Głównym konsekratorem był kard. William Joseph Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Więcej w dziale Informacje w "Anamnesis" nr 59.

Trzecia Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów - Krzeszów 13 czerwca 2009 r.
W sobotę 13 czerwca 2009 r. odbyła się w Krzeszowie (diecezja legnicka) Trzecia Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów. Jej organizatorami są Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz redakcja ogólnopolskiego miesięcznika dla ministrantów „KnC - Króluj nam Chryste”. Do Krzeszowa przybyło ponad 4 tysiące chłopców i młodych mężczyzn. Więcej w dziale Informacje w "Anamnesis" nr 59.

Konferencja naukowa „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił“ (Włocławek-Toruń 3 i 4 czerwca 2009)
W dniach 3 i 4 czerwca br. odbyła się w Toruniu i we Włocławku dwudniowa konferencja naukowa poświęcona problematyce świętowania niedzieli: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Teologiczny UMK - Zakład Teologii Liturgii przy współudziale Kurii Diecezji Toruńskiej i Kurii Diecezji Włocławskiej. Konferencja odbyła się z racji obchodów Jubileuszu 600 - lecia Poświęcenia Bazyliki Katedralnej we Włocławku oraz 10. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Toruniu. Na program dwudniowej konferencji złożyło się 6 referatów, które naświetlały zagadnienie świętowania niedzieli od strony: psychologicznej, socjologicznej, biblijnej, katechetycznej, liturgicznej i teologicznej. Więcej w dziale Informacje w "Anamnesis" nr 59.

Konferencja naukowa na UKSW w Warszawie "Liturgia trydencka dzisiaj"
Katedra Historii Liturgii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowała dnia 26 maja 2009 konferencję naukową "Liturgia trydencka dzisiaj". Konferencję poprzedziła Msza święta sprawowana w formie nadzwyczajnej - w Kościele Pokamedulskim przez o. Krzysztofa Stępowskiego CSsR. Więcej w dziale Informacje w „Anamnesis” nr 59.

Konferencja naukowa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
W dniu 21 maja 2009 r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa n. t. "Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego chrześcijan" połączona z ceremonią wręczenia Księgi Jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Wincentemu Myszorowi, pierwszemu dziekanowi tego wydziału. W czasie konferencji uczestnicy wysłuchali siedmiu referatów i laudacji pod adresem ks. prof. Wincentego Myszora. Więcej w dziale Informacje w „Anamnesis” nr 59.

Sympozjum liturgiczne o słowie Bożym w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu
W dniu 30 kwietnia 2009 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyło się sympozjum liturgiczne na temat "Słowo Boże w liturgii. Obecność - celebracja - aktualizacja". Więcej w dziale Informacje w "Anamnesis" nr 58.

Nominacja nowych konsultorów Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
W dniu 22 kwietnia 2009 r. papież Benedykt XVI mianował dwóch nowych konsultorów Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Są nimi: ks. Juan Miguel Ferrer Grenesche, który pełni funkcję wikariusza generalnego w archidiecezji Toledo (Hiszpania) oraz ks. Wilhelm Imkamp, który pochodzi z diecezji Augsburg w Niemczech.

 Konferencja naukowa na UKSW w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, Sekcja Liturgiki, zorganizował w dniu 21 kwietnia 2009 r. konferencję naukową na temat "Sprawowanie Wieczerzy Pańskiej w dzisiejszej Europie". Do wygłoszenia konferencji zaproszeni zostali: ks. prof. Michael Fountaine z Uniwersytetu z Bristolu w Wielkiej Brytanii, ks. dr Włodzimierz Nast z CHAT-u, o. Leon Knabit OSB z Tyńca, ks. dr Jerzy Tofiluk, rektor PSD w Warszawie, ks. mgr Kazimierz Gajowy z Libanu.

Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: Teologia pastoralna nauką w służbie ewangelizacji
Z okazji 50-lecia teologii pastoralnej na KUL odbyło się w dniach 22 i 23 kwietnia 2009 r. w auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego KUL sympozjum na temat: „Teologia pastoralna nauką w służbie ewangelizacji”. Sympozjum to rozpoczęło się w dniu 22 kwietnia Mszą św. koncelebrowaną w kościele akademickim KUL pod przewodnictwem abpa Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego. Po Mszy św. ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, rektor KUL dokonał otwarcia sympozjum, natomiast dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej - ks. dr hab. Czesław Krakowiak, prof. KUL powitał uczestników i dokonał wprowadzenia w obrady. Przed obiadem uczestnicy wysłuchali trzech referatów: "Teologia pastoralna (praktyczna) wśród dyscyplin teologicznych" - ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński

Ogłoszenie Roku Kapłańskiego
W czasie spotkania z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji ds. Duchowieństwa w dniu 16 marca 2009 r. papież Benedykt XVI zapowiedział, że 19 czerwca 2009 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa podczas nieszporów na Watykanie zostanie zainaugurowany Rok Kapłański. Ogłoszenie Roku Kapłańskiego związane jest ze 150. rocznicą śmierci patrona proboszczów, św. Jana Marii Vianneya. Temat Roku Kapłańskiego brzmi: "Wierność Chrystusa, wierność kapłana". Zakończenie tego Roku planowane jest na 11 czerwca 2010 r. W tym dniu ma się odbyć Światowe Spotkanie Kapłańskie na placu św. Piotra w Rzymie.

Sesja Plenarna Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
W Watykanie w dniach 10-13 marca 2009 r. odbyła się sesja plenarna Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Po raz pierwszy przewodniczył jej nowy prefekt tej dykasterii kard. Antonio Canizares Llovera, do niedawna arcybiskup Toledo i prymas Hiszpanii. Tematem obrad była adoracja eucharystyczna. Z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów spotkał się w dniu 13 marca 2009 r. papież Benedykt XVI, który wygłosił do nich przemówienie. Tekst tego przemówienia wydrukowany został w nr 58 biuletynu "Anamnesis".

O. Nikodem Kilnar OSPE duszpasterzem muzyków kościelnych
Paulin z Jasnej Góry o. Nikodem Kilnar został mianowany krajowym duszpasterzem muzyków kościelnych. Funkcję tę powierzyli mu biskupi podczas 347. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, w dniu 11 marca 2009 r. O. Nikodem Kilnar jest inicjatorem i prezesem działającego od 1999 r. Stowarzyszenia "Kapela Jasnogórska", które zajmuje się między innymi opracowywaniem zachowanych w archiwum jasnogórskim utworów muzycznych, a także przygotowywaniem ich do wykonania, nagrania i publikacji. Najbardziej znany cykl płyt to "Jasnogórska Muzyka Dawna", z których kilka było nominowanych i nagradzanych najbardziej prestiżową nagrodą muzyczną w Polsce, czyli Fryderykiem. W ubiegłym roku wydane w tym cyklu "Ciemne jutrznie" otrzymały nagrodę w kategorii Album Roku - Muzyka Dawna i Barokowa.

Zniesienie ekskomuniki "latae sententiae" zaciągniętej przez biskupów z Bractwa św. Piusa X
Dnia 21 stycznia 2009 r. Kongregacja ds. Biskupów zniosła ekskomuniki zaciągnięte przez czterech biskupów wyświęconych w 1988 r. przez abpa Marcela Lefebvra bez zgody Stolicy Apostolskiej..
Dekret ten wywołał wiele reakcji różnych środowisk zwłaszcza po wypowiedzi jednego z czterech biskupów Williamsona na temat Shoah. W związku z tym Sekretariat Stanu wydał w dniu 4 lutego 2009 r. notę wyjaśniającą.
Prezydium Episkopatu Polski napisało do Ojca Świętego Benedykta XVI list wyrażający solidarność z Papieżem.
Teksty te znajdują się w nr. 57 biuletynu "Anamnesis".

Sympozjum o zadaniach Penitencjarii Apostolskiej
W dniach 13-14 stycznia 2009 r. odbyło się w Rzymie sympozjum poświęcone dziejom i znaczeniu Penitencjarii Apostolskiej oraz Sakramentowi Pojednania zorganizowane przez ten najwyższy trybunał kościelny rozpatrujący sprawy sumienia. Strona internetowa Penitencjarii Apostolskiej podaje program tego sympozjum.
Więcej w nr. 57 "Anamnesis".

Rewizja partykularnych norm Szwajcarskiej Konferencji Biskupów odnośnie do sakramentu pokuty
W dniu 2 stycznia 2009 r. w imieniu Szwajcarskiej Konferencji Biskupów jej przewodniczący bp Kurt Koch i sekretarz generalny dr Felix Gmür podpisali Dekret do kan. 961 KPK dotyczący sprawowania sakramentu pokuty. Dekret składa się ze wstępu, trzech części i zakończenia. Przypomina on obowiązujące przepisy Kościoła i zachęca do właściwego ukształtowania nabożeństw pokutnych i do prowadzenia do indywidualnej spowiedzi.
Więcej w nr. 57 "Anamnesis".


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski