STRONA GŁÓWNA / Informacje o pracach komisji / Prace nad "Ceremoniałem wspólnoty parafialnej" / Pomoce dla ceremoniarza / Schemat - Różnorodność w celebracji liturgicznej
 
 
 
 

 

POMOCE DLA CEREMONIARZA

 

 SCHEMAT - RÓŻNORODNOŚĆ W CELEBACJI LITURGICZNEJ 

698. W trosce o zachowanie zaleconej przez dokumenty Kościoła różnorodności w przeżywaniu różnych części liturgii Eucharystycznej, odpowiedzialni za liturgię przygotowują wcześniej i wywieszają w widocznym miejscu informację o danej celebracji. Mogą posłużyć się poniżej podanym wzorem.

699. Procesja Wejścia (PW):
a. Zwykła (bez znaków)
b. Świąteczna (krzyż i świece)
c. Uroczysta (kadzidło, krzyż, świece, Ewangeliarz)

700. Akt pokutny (AP):
a. Spowiedź powszechna
b. Zmiłuj się nad nami, Panie
c. Tropy - wezwania wypowiada lub śpiewa kapłan
d. Tropy - wezwania wypowiada lub śpiewa wyznaczona osoba
e. Tropy - każde wezwanie wypowiada lub śpiewa inna osoba
f. Wezwanie śpiewa kantor, "zmiłuj się nad nami" śpiewa schola, a wszyscy powtarzają "zmiłuj się nad nami".
g. Pokropienie (w niedzielę)

701. Komentarze (K):
a. Nie ma komentarzy
b. Komentarz przed czytaniem
c. Komentarz przed procesją z darami
d. Komentarz przed prefacją
e. Komentarz przed znakiem pokoju
f. Komentarz przed śpiewami
g. Przed czytaniami nie ma komentarza, lecz jest chwila ciszy

702. Przed i po Ewangelii (E):
a. Śpiew wersetu bez procesji z Ewangeliarzem
b. Śpiew wersetu oraz zwykła procesja z Ewangeliarzem (świece)
c. Bardziej rozbudowany śpiew przed Ewangelią oraz dłuższa procesja z Ewangeliarzem (świece, kadzidło).
d. Jeżeli liturgii przewodniczy biskup: Diakon lub kapłan po odczytaniu Ewangelii podchodzi do biskupa, a ten całuje Ewangeliarz

703. Modlitwa powszechna (MP):
a. Wezwania i aklamacja bez śpiewu:
b. Wezwania odczytuje jedna osoba kończąc je słowami: "Ciebie, prosimy". Wszyscy odpowiadają: "Wysłuchaj nas, Panie". Forma wezwań: "Módlmy się za..."
c. Każde wezwanie odczytuje inna osoba, kończąc je słowami: "Ciebie, prosimy". Wszyscy odpowiadają: "Wysłuchaj nas, Panie". Forma wezwań: "Módlmy się za..."
d. Wezwania odczytuje jedna osoba kończąc je słowami: "Ciebie, prosimy". Wszyscy odpowiadają: "Wysłuchaj nas, Panie". Forma wezwań: "Boże, wejrzyj na nas... Panie, który nas miłujesz... Ojcze niebieski..."
e. Każde wezwanie odczytuje inna osoba, kończąc je słowami: "Ciebie, prosimy". Wszyscy odpowiadają: "Wysłuchaj nas, Panie". Forma wezwań: "Boże, wejrzyj na nas... Panie, który nas miłujesz... Ojcze niebieski..."
f. Wezwania odczytuje jedna osoba kończąc je słowami: "Ciebie, prosimy". Wszyscy odpowiadają: "Wysłuchaj nas, Panie". Forma wezwań: "Szukajcie sobie skarbu w niebie. Módlmy się za..."; "Przebaczajcie sobie nawzajem. Módlmy się...".
g. Każde wezwanie odczytuje inna osoba, kończąc je słowami: "Ciebie, prosimy". Wszyscy odpowiadają: "Wysłuchaj nas, Panie". Forma wezwań: "Szukajcie sobie skarbu w niebie. Módlmy się za..."; "Przebaczajcie sobie nawzajem. Módlmy się...".
h. Diakon lub inna wybrana osoba podaje kolejno cztery intencje: "Módlmy się za Kościół święty", "Módlmy się za cały świat", "Módlmy się za wszystkich potrzebujących", "Módlmy się za nas tu zgromadzonych". Po podaniu intencji następuje odczytanie przygotowanych wezwań w tej właśnie intencji. Po podaniu kilku próśb następuje wezwanie: "Ciebie prosimy" (lub inne podobne) i odpowiedź wiernych.
i. Wezwania odczytane, aklamacja śpiewana:
j. Jedna osoba odczytuje wszystkie wezwania. Ta sama osoba rozpoczyna śpiew: "Ciebie prosimy". Wszyscy śpiewają: "Wysłuchaj nas, Panie"
k. Każde wezwanie odczytuje inna osoba. Po odczytaniu wezwania kantor rozpoczyna śpiew: "Ciebie prosimy" lub inny śpiew. Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie" lub innymi słowami.
l. Wezwania i aklamacja śpiewane:
m. Jedna osoba śpiewa wszystkie wezwania. Zgromadzeni włączają się w modlitwę śpiewając aklamację.
n. Każde wezwanie śpiewa inna osoba. Zgromadzeni włączają się w modlitwę śpiewając aklamację.
o. Intencję modlitwy śpiewa kantor. Następnie włącza się schola śpiewając początek aklamacji, np. "Ciebie prosimy" lub inny śpiew. Całe zgromadzenie podejmuje śpiew kierując do Boga odpowiednią prośbę, np. "Wysłuchaj nas, Panie".
p. Wezwanie odczytane, modlitwa zgromadzonych w ciszy.
q. Wybrana osoba podaje intencję modlitwy, a wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Po chwili ciszy ta sama (lub inna) osoba odczytuje następne wezwanie.
r. Wybrana osoba (wybrane osoby) podaje intencję modlitwy, a wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Po chwili ciszy ta sama osoba lub kantor rozpoczynają aklamację: "Ciebie prosimy" lub inną. Zgromadzenie podejmuje śpiew. Potem odczytuje się następną intencję.
s. Przy łączeniu jutrzni z Eucharystią można w liturgii dni powszednich użyć próśb z jutrzni 535.
t. Modlitwę powszechną opuszcza się.

704. Procesja z darami (PD):
a. Dary przygotowane są na stoliku w prezbiterium. Do ołtarza przynosi je ministrant usługujący przy ołtarzu.
b. Chleb, wino i wodę przygotowuje służba darów na stoliku w wybranym miejscu kościoła. W odpowiednim czasie przynosi je do ołtarza. Komunikanty są od początku przygotowane w odpowiednim naczyniu. Uczestnicy zgromadzenia nie przekładają ich z jednego naczynia do drugiego.
c. Chleb, wino i wodę przygotowuje służba darów na stoliku w wybranym miejscu kościoła. Czyni to w taki sposób, aby uczestnicy zgromadzenia mogli osobiście położyć chleb (komunikant) w naczyniu, które będzie przyniesione do ołtarza. W odpowiednim czasie przynosi je do ołtarza.
d. Służba darów przygotowuje oprócz chleba, wina i wody jeszcze inne dary, które będą przyniesione do ołtarza.

705. Modlitwa eucharystyczna (ME):
a. P n - Wybór prefacji (n - numer prefacji z zaznaczeniem śpiewana czy recytowana)
b. M n - Wybór modlitwy eucharystycznej (n - numer modlitwy)
c. A n - Wybór aklamacji po przeistoczeniu (n - numer aklamacji)

706. Procesja komunijna (PK):
a. W czasie procesji komunijnej trwa śpiew
b. Kapłan odczytuje antyfonę z Mszału (nie ma śpiewu)
c. Przed rozpoczęciem procesji wszyscy odczytują antyfonę z Mszału
d. Przed rozpoczęciem procesji schola odczytuje antyfonę z Mszału
e. Przed rozpoczęciem procesji lektor odczytuje antyfonę z Mszału

707. Dziękczynienie po Komunii świętej (DK):
a. Modlitwa w ciszy
b. Modlitwa w ciszy oraz aklamacja na Komunię przeczytana przez kapłana
c. Modlitwa w ciszy oraz aklamacja na Komunię przeczytana przez lektora
d. Modlitwa w ciszy oraz wspólny śpiew pieśni uwielbienia
e. Modlitwa w ciszy oraz śpiew scholi na przemian z ludem
f. Modlitwa w ciszy oraz śpiew kantora na przemian z ludem
g. Modlitwa w ciszy oraz wspólny śpiew pieśni uwielbienia poprzedzony odpowiednim wprowadzeniem.
h. Modlitwa w ciszy oraz wspólny śpiew pieśni uwielbienia przeplatany spontanicznymi wezwaniami zgromadzonych.

708. Błogosławieństwo (B):
a. Błogosławieństwo zwykłe.
b. Modlitwa nad ludem i błogosławieństwo.
c. Błogosławieństwo uroczyste.

709. Zasada podziału posług (ZP):
a. Wszystkie posługi w liturgii podejmuje jedna grupa, jedno duszpasterstwo, ruch (tzw. dyżur liturgiczny),
b. Każda grupa otrzymuje swoje zadanie w liturgii, posługę podejmują wszystkie grupy,
c. Wezwania modlitwy wiernych przygotowują poszczególne grupy, pozostałe zadania spełnia jedna grupa (dyżur liturgiczny),
d. Modlitwę wiernych i procesję z darami przygotowują wszystkie grupy, pozostałe zadania jedna grupa (dyżur liturgiczny).

710. Następujący układ może odpowiadać planowi przygotowania uroczystej Eucharystii, której będzie przewodniczył Ksiądz Biskup:

PW AP K E MP PD ME PK DK B ZP
c c b,c,f b d b P,M,A a d  b b


711. Oto przykład planu liturgii podczas liturgii niedzielnej w parafii:

PW AP K E MP PD ME PK DK B ZP
b F b b c b M c b  c d

 

712. Na koniec przykład Eucharystii zwykłej, w ciągu tygodnia:

PW AP K E MP PD ME PK DK B ZP
a A a a a a A a d b a

 


PRZYPISY
535 OWLG 94. 


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski