STRONA GŁÓWNA / Nowości wydawnicze / Książki z dziedziny liturgiki, muzyki i sztuki kościelnej
 
 
 
 

 

 Książki z dziedziny liturgiki, muzyki i sztuki kościelnej

Rok 2014

 1. Chiara Diletta Magnone della Trinità, Podczas snu nas osłaniaj. Modlitwa Komplety, Wydawnictwo Bratni Zew, Wrocław 2014, ISBN 978-83-7485-235-7.
   
 2. Choro Basilicae Metropolitanae Gnesnensis In memorian (1914-2014). Księga pamiątkowa dedyko-wana Chórowi Naziliki Mtropolitalnej w Gniźnie (1914-2014), red. Ks. Piotr Wiśniewski, ks. Daiusz Sobczak Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2014, ISBN 978-83-7847-191-2.
   
 3. Reformy liturgii a powrót do źródeł, Ed. Mieczkowski Janusz (Fr), ks. Przemysław Nowakowski CM, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2014, ISBN 978-83-7438-382-0.
   
 4. Ks. Kazimierz Matwiejuk, Celebracja Eucharystii w różnych obrządkach liturgicznych, Wydawnc-two Apostolicum, Ząbki 2014, ISBN 978-83-912013-4-3
   
 5. Casel Odo OSB, Pamiątka Pana w liturgii pierwotnego Kościoła. Główne idee Kanonu mszalnego, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec 2014, ISBN 978-83-7354-535-9.
   
 6. Ks. Czesław Krakowiak, Eucharystia w parafii. Teologia i praktyka pastoralna, Wy¬daw¬niciwto Na-ukowe KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7306-658-8. 
   
 7. Studia Liturgiczne. Tom 10. Wiara i liturgia, Red. ks. Czesław Krakowiak, Waldemar Pałecki MSF, Wydawniciwto Naukowe KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7306-657-1.
   
 8. Ks. Czesław Krakowiak, Nikt nie rodzi się chrześcijaninem, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2014, ISBN 978-83-7797-243-4.
   
 9. Ks. Czesław Krakowiak, Koncelebracja liturgii Mszy świetej isakramentów, Wydawnictwo Diece-zjalne i Drukarna w Sandomierzu¸ Sandomierz 2014, ISBN 978-83-257-0729-3.
   
 10. Anna Słowikowska, Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kano-niczne,Wydawniciwto Naukowe KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7306-660-1.
   
 11. Pierangelo Chiaramello,  Il rinnovamento liturgico cuore del rinnovamento della Chiesa nei discorsi di Paolo Vi (1963-1978), CLV, Roma 2014.
   
 12. Enzo Lodi, Mistagogia della Messa, CLV, Roma 2014. 
   
 13. David Banon, Déborah Derhy, Lo spirito dell'architettura. Dialogo o babele?, Edizioni Qiqaion, Monmastero di Bose 2014, ISBN 978-88-8227-423-8.
   
 14. F. Bœspflug, P. Bradshaw, G. Danneels, M. Klöckener, P. Prétot e Aa. Vv.. Atti XI Convegno litur-gico internazionale di Bose, Edizioni Qiqaion, Monmastero di Bose 2014, ISBN 978-88-8227-422-1.
   
 15. Dietrich von Hildebrand, Liturgia a osobowość, Dominikański Ośrodek Liturgiczny / Wydawnictwo M, Kraków 2014, ISBN 978-83-939034-0-5.
   
 16. Honoré Vinck, Pie X et les réformes liturgiques de 1911-1914. Psautier, bréviaire, calendrier, rubriques (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, Band 102), Aschendorf-Verlag, Münster 2014, ISBN 978-3-402-11266.
   
 17. Arnold Angenendt, Offertorium. Das mittelalterliche Meßopfer (Liturgiewissen¬schaft¬¬liche Quellen und Forschungen, Band 101), Aschendorf-Verlag, Münster 2014, ISBN 978-3-402-11264-9.
   
 18. Ks. Krzysztof Konecki, Czas z Chrystusem. Rok liturgiczny, Wydawnictwo Dusz¬pas¬terstwa Rolni-ków Włocławek 2014, ISBN: 978-83-7401-460-1.
   
 19. Enrico Mazza, Dall'Ultima cena all'Eucaristia della Chiesa, Edizioni Dehoniane – EDB, Bologna 2014, ISBN 978-88-10-41635-8. 
   
 20. Pietro Angelo Muroni, Mistero di Cristo nel tempo e nello spazio. La celebrazione cristiana, Urba-niana University Press, Roma 2014, ISBN 978-88-4017-047-3.
   
 21. Jakob Patsch,  Gdy Chrystus łamie dla nas chleb. Treść i forma Eucharystii, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków2014.
   
 22. Olivier-Marie Sarr OSB, In omni tempore. La Liturgie des Heures et le temps: louange quotidienne et ouverture vers l'éternité (Studia Anselmiana 162(, EOS - Editions of Sankt Ottilien, Roma 2014, ISBN 978-3-8306-7659-1. 
   
 23. Ks. Krzysztof Porosło, Tajemnica śmierci i zmartwychwstania. Wprowadzenie w Mis¬terium Pas-chalne, eSPe Kraków 2014, ISBN 978-83-7482-605-1,
   
 24. Ks. Marek Ławreszuk, Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, ISBN 978-83-7431-406-0.
   
 25. Ks. Marek Ławreszuk, Sakrament małżeństwa. Liturgiczna symbolika i znaczenie sakramentu mał-żeństwa w Kościele prawosławnym, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, ISBN 978-83-7431-397-1.
   
 26. Peter Köster SJ, Simboli e riti della fede. La celebrazione dei Sacramento, SDB, Ferrara 2014, ISBN: 978-88-10-71211-5.
   
 27. John F. Romano, Liturgy and Society in Early Medieval Rome, Ashgate Publishing Limited, Farn-ham 2014, ISBN 978-1-4094-4393-3.
   
 28. Bp Zbigniew Kiernikowski, Od Paschy do Paschy. Katechezy wprowadzające w prze¬żywanie Tridu-um Paschalnego, Wydawnictwo Unitas, Pelplin – Siedlce 2014, ISBN 978-83-7823-366-4.
   
 29. Misterium Słowa. Modlitwa, red. Dawid Czaicki, Wydawnictwo św. Jana Pawła II, Kraków 2014, ISBN 978-83-6461-302-9.
   
 30. Ars celebrandi – Ars participandi w celebracji Mszy świętej. Materiały duszpasters¬kie przygotowane na I Kongres Eucharystyczny Diecezji Legncikiej, oprac. ks. Stanisław Araszczuk, Legnica 2014. 
   
 31. ks. Teodor Szarwark, Jezus w hostii skryty. Kazania Eucharystyczne, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2014,  ISBN 978-83-7793-209-4.
   
 32. ks. Andrzej Jarosiewicz, Eucharystia w dogmaucznych dziełach św. Ambro,zgo i św. Augustyna. Szkice patrystyczne, Wydawnictwo Polihymnia, Lublion 2014, ISBN 978-83-7847-161-5.
   
 33. Adam Łaguna, Renata Syta, Stanisław Diwiszek, Śpiewajcie Panu Pieśń. Propozycje pieśni mszal-nych na każdy dzień roku liturgicznego, Wydawnictwo Polihymnia, Lublion 2014, ISBN 978-83-7847-121-9.  
   
 34. Pierangelo Chiaramello, Il rinnovamento liturgico cuore del rinnovamento della Chiesa nei discorsi di Paolo VI (1963-1978), CLV, Roma 2014, ISBN 978-88-7367-181-7.
   
 35. Pasquale Zecchini, «Vivere la liturgia». Il contributo di Mariano Magrassi al rinnovamento liturgico in Italia, CLV, Roma 2014.
   
 36. Cose nuove e cose antiche (Mt 13, 52). La liturgia a 50 anni dal Concilio (LXIV Sett. Lit. Naz. 2013), CLV, Roma 2014, ISBN 978-88-7367-182-4.
   
 37. Marcello Badalamenti, Liturgia & vita. Nuova edizione riveduta ed aggiornata, CLV, Roma 2014, ISBN 978-88-7367-177-0.
   
 38. Peter Köster SJ, Simboli e riti della fede. La celebrazione dei Sacramento, Edizioni Dehoniane, Fer-rara 2014, ISBN 978-88-10-71211-5.
   
 39. Giuseppe C. Cassaro, Guida pratica alla liturgia, Edizioni Ancora, Roma 2013, ISBN 978-88-5141-199-2.
   
 40. „W służbie Miłości. Eucharystia”. red. D. Czaicki, Wydawnictwo UNITAS, Siedlce-Kraków 2013, ISBN 978-83-6107-157-0.
   
 41. Ks. Bogusław Nadolski TChr, Chrzest włączeniem w rzeczywistość zbawienia, Wydawnictwo Pal-lottinum, Poznań 2014, ISBN 978-83-7014-730-3.
   
 42. Ks. Krzysztof Porosło, Tajemnica śmierci i zmartwychwstania. Wprowadzenie w Misterium Pas-chalne, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2014, ISBN 978-83-7482-605-1.
   
 43. Oto idziemy do Jerozolimy…. (Publikacja zawiera materiały duszpasterskie do wykorzystania na Wielki Post: Drogi krzyżowe, Rozważania do Godziny Miło¬sierdzia Bożego, Kazania pasyjne, Ado-racje Najświętszego Sakramentu, Rozważania różańcowe, Medytacje pasyjne), red. D.Czaicki, ks. T. Szałanda, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2014, ISBN 978-83-7519-245-2
   
 44. Ks. Zachara Maciej MIC, Krótka historia Mszału Rzymskiego, Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 2014,ISBN 978-83-7502-446-3. 
   
 45. Formacja liturgiczna (Seria: Mysterium Christi. Podręcznik liturgiki ogólnej i szcze¬gółowej, t. 8), red. bp Wacław Świerzawski, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Zawichost – Kra-ków – Sandomierz 2013, ISBN 978-83-257-0697-5.
   
 46. Mszał Jagiellonów z Jasnej Góry (wydanie fototypiczne) pod red. Remigiusza Pośpiecha, Wydaw-nictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Wydawnictwo Zakonu Paulinów „Pau-linianum” oraz Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża,  Opole – Częstochowa 2013, ISBN 978-83-63050-14-9; 978-83-7342-381-7; 978-83-63614-08-9.
   
 47. Elena Massimi, Teologia classica e modernità in Cipriano Vagaggini. Percor¬so tra scritti editi e ined-iti, CLV, Roma 2013.
   
 48. Angelo Lameri, La «Pontificia Commissio de Sacra Liturgia Praeparatoria Concilii Vaticani Ii». Documenti, Testi, Verbali, CLV, Roma 2013.
   
 49. Leo Di Simone, Liturgia medievale per la chiesa postmoderna? La questione del «rito antico» nel racconto del «rito romano», Edizione Città Ideale, Prato 2013, ISBN 978-88-6340-0696. 
   
 50. Misterium Miłości. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Prałatowi Franciszkowi Chowańcowi, red. D.Czaicki, Wydawnictwo Platan, Kraków 2013, ISBN 978-83-89711-34-2.
   
 51. Marek Gajownik, Biblijne tło polskich zwyczajów wielkopostnych i wielkanocnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2013, ISBN978-83-7438-344-8.
   
 52. Matias Auge, Rok liturgiczny. To sam Chrystus, który trwa w swoim Kościele, Wy¬dawnictwo Homo Dei, Kraków 2013, ISBN 978-83-62579-88-4.
   
 53. Bp Wacław Józef Świerzawski, Sztuka w Liturgii, Wydawca: Wydawnictwo Die¬cezjal¬ne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, ISBN 978-83-257-0642-5.
   
 54. Msza Święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, red. ks. Jan Hadalski TChr, Wy¬dawnictwo Hlondianum, Poznań 2013.
   
 55. Ks. Dominik Ostrowski, Uświęcenie i kult. Liturgia Godzin w perspektywie soborowej definicji litur-gii, Adalbertus - Wydawnictwo WSD Diecezji Świdnickiej, Świdnica 2013, ISBN 978-83-60663-78-3. 
   
 56. Liturgie, sommer et source – célébrer 50 ans de liturgie, Editeur Magnificat, Paris 2013, ISBN 978-2-917146-34-7.
   
 57. Paolo Tomatis (ed.), La liturgia alla prova del sacro. Atti della XXXIX Settimana di Studio dell’Associazione Professori di Liturgia (Bibliotheca Ephemerides Liturgicae, Subsidia 166), CLV- Edizioni Liturgiche, Roma 2013.
   
 58. Aurelio Porfiri, Il canto dei secoli. Musica e liturgia fra origine e compimento (Prefazione di Mons. Vincenzo Paglia), Marcianum Press, Venezia 2013.
   
 59. La liturgia della Chiesa. La Sacrosanctum Concilium e la sua eredità, Città Nuova - Facoltà Teolog-ica dei Sicilia, Roma 2013.
   
 60. Alfonso Berlanga, Liturgia y Teología. Del dilema a la síntesis, CPL, Barcelona 2013.
   
 61. Aa.Vv., Gesti e atteggiamenti del corpo nella liturgia. Le mie mani alzate come sacrificio della sera (Sal 141, 2), CLV- Edizioni Liturgiche, Roma 2013.
   
 62. Aa.Vv., L’anno liturgico pellegrini nel tempo. Itinerario educativo alla sequela del Cristo, CLV - Edizioni Liturgiche, Roma 2013
   
 63. Ks. Czesław Krakowiak, Sakramenty w życiu chrześcijanina, Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-677-9
   
 64. Stefan Heid, La preghiera dei primi cristiani, 2013, Edizioni Qiqajon, Monastero di Boze 2013, ISBN 978-88-8227-393-4.
   
 65. Antonella Meneghetti , I sensi e le emozioni incontrano Dio. Liturgia ed educazione, Editore LAS, Roma 2012, ISBN 978-88-2130-847-5.
   
 66. L’adeguamento liturgico. Identità e trasformazione delle chiese. Atti del X Convegno liturgico internazionale. Bose, 31 maggio - 2 giugno 2012 (a cura di G. Boselli), Qiqa¬jon Edizioni, Monastero di Bose 2013, ISBN 978-88-8227-394-1.
   
 67. Adam Adolf, Winfried Haunerland (red. Gianni Francesconi), Corso di liturgia, Ed. Queriniana, Brescia 2013, ISBN 978-88-399-0078-4.
   
 68. Gabriel Ramis Miquel, introducción a las liturgias occidentales no romanas, CLV, Roma 2013,
   
 69. Aa.Vv., Il Concilio Vaticano II e la liturgia: memoria e futuro (XL Sett. di Studio A.P.L. 2012), CLV, Roma 2013.
   
 70. Aa.Vv., La liturgia la prova del sacro (XXXIX Sett. di Studio A.P.L. 2011), CLV, Roma 2013.
   
 71. Aa.Vv., Gesti e atteggiamenti del corpo nella liturgia. Le mie mani alzate come sacrificio della sera (Sal 141, 2), CLV, Roma 2013.
   
 72. Missale Monasticum secundum consuetudinem Vallisumbrosae. Editio Princeps (1503). A cura di Giacomo Baroffio, Libreria Editrice Vaticana, Citta del  Vaticano 2013, ISBN 978-88-209-9096-1.
   
 73. Manuel Nin, Il soffio dell'Oriente Siriaco. L'anno liturgico Siro-occidentale, Libreria Editrice Vaticana, Citta del  Vaticano 2013, ISBN 978-88-209-9059-6.
   
 74. Amelio Cimini, Musica sacra popolare oggi. Liturgia, pietà popolare, catechesi ed evangelizzazione, Libreria Editrice Vaticana, Citta del  Vaticano 2013, ISBN 978-88-209-9067-1.
   
 75. Chrzest święty w życiu Kościoła. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim (Seria: Biblioteka Diecezji Legnickiej), red. ks. Bogusław Drożdż, Lenica 2013, ISBN 978-83-64013-00-3.
   
 76. Félix Arocena, Manlio Sodi, David Fagerberg, Bogusław Migut, Teología litúrgica. Métodos y per-spectivas, CPL, Barcelona 2013.
   
 77. Alfonso Berlanga, Liturgia y Teología. Del dilema a la síntesis, CPL, Barcelona 2013. 
   
 78. Hahn Scott, Uczta Baranka. Eucharystia - Niebo na ziemi, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013, ISBN: 978-83-7797-054-6, 
   
 79. ks Bogusław Nadolski TChr,  W trosce o piękno w liturgii, Pallottinum, Poznań 2013, ISBN: 978-83-7014-713-6.
   
 80. Świętowanie dnia Pańskiego w ekumenicznej refleksji Kościołów, (red.) bp Andrzej Czaja, ks. Zyg-fryd Glaeser, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2012, ISBN 978-83-61756-86-6.
   
 81. Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce. Źródła i początki, (red.) Remigiusz
   
 82. Pośpiech,  Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2012, ISBN 978-83-61756-90-3. 
   
 83. Ks. Antoni Reginek, Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Gór-nym Śląsku w XIX wieku, Wydanwictwo Księgarnia sw.Jcka, Katowice 2012, ISBN 978-83-7030-883-4.
   
 84. Wybrane hymny na Jutrznię i Nieszpory, red. s. Justyna Maria Bujalska PDDM, s. Monika Dolores Nowak PDDM, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2012, ISMN 979-0-9013392-0-0.
 

Rok 2013

 1. Chrzest święty w życiu Kościoła. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim (Seria: Biblioteka Diecezji Legnickiej), red. ks. Bogusław Drożdż, Lenica 2013, ISBN 978-83-64013-00-3.
 2. Wybrane hymny na Jutrznię i Nieszpory, red. s. Justyna Maria Bujalska PDDM, s. Monika Dolores Nowak PDDM, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2012, ISMN 979-0-9013392-0-0.
 3. Félix Arocena, Manlio Sodi, David Fagerberg, Bogusław Migut, Teología litúrgica. Métodos y perspectivas, CPL, Barcelona 2013.
 4. Alfonso Berlanga, Liturgia y Teología. Del dilema a la síntesis, CPL, Barcelona 2013.
 5. Hahn Scott, Uczta Baranka. Eucharystia - Niebo na ziemi, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013, ISBN: 978-83-7797-054-6,
 6. ks Bogusław Nadolski TChr,  W trosce o piękno w liturgii, Pallottinum, Poznań 2013, ISBN: 978-83-7014-713-6.
 7. Świętowanie dnia Pańskiego w ekumenicznej refleksji Kościołów, (red.) bp Andrzej Czaja, ks. Zygfryd Glaeser, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2012, ISBN 978-83-61756-86-6.
 8. Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce. Źródła i początki, (red.) Remigiusz
  Pośpiech,  Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2012, ISBN 978-83-61756-90-3.
 9. Ks. Antoni Reginek, Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku w XIX wieku, Wydanwictwo Księgarnia sw.Jcka, Katowice 2012, ISBN 978-83-7030-883-4.

Rok 2012

 1. Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Jana Pawła II dostosowany do zwyczajów diecezji polskich, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012, ISBN 978-83-7030-837-7.
 2. Sakramenty i sakramentalia (Seria: Mysterium Christi. Podręcznik liturgiki ogólnej i szczegółowej, t. 4), red. bp Wacław Świerzawski, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Zawichost – Kraków – Sandomierz 2013, ISBN 978-83-257-0505-3.
 3. Wydział duszpasterski Archidiecezji Krakowskiej, Panie, przymnóż nam wiary! Pomoce dla parafii i rodzin. Zeszyt 2. Od Adwentu do Pięćdziesiątnicy, red. ks. Stanisław Szczepaniec, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2012, ISBN 978-83-7422-499-4.
 4. ks. Michał Roman Szulik, Chór w kościele. Podręcznik. Dodatek nutowy, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2012, ISBN 978-83-7270-990-5.
 5. Miscellanea. Biuletyn nr 7 Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, red. ks. Grzegorz Poźniak, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2012, ISBN 978-83-7270-971-4.
 6. Enzo Lodi, Fede creduta perché celebrata? Convergenza e divergenza delle due leggi nella liturgia: „lex credendi e lex orandi” nel Credo Ecumenico, Edizioni Dehoniane, Bologna 2012, ISBN 978-88-10-41625-09.
 7. Cristina Mandosi, i paramenti liturgici dell'abbazia Benedettina di Farfa, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano2013, ISBN 978-88-209-8896-8.
 8. Benedetto XVI, La preghiera dei santi e della liturgia, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano2012, ISBN 978-88-209- 8930-9.
 9. Antonio Rubino La liturgia una diakonia mistagogica, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano2012, ISBN 978-88-209-8896-8.
 10. Jorge Medina Estévez Ricevero' il sacramento della confermazione?, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano2012, ISBN 978-88-209- 8934-7.
 11. Aa.Vv., Uno spazio per celebrare il mistero. Costruiti come edificio spirituale per un sacerdozio santo (1 Pt 2, 5), CLV Roma 2012, ISBN 978-88-7367-158-9.
 12. F. Boespflug, M. Di Capua, U. M. Lang, R. Taft, Ch. Yannaras e AA.VV., Ars liturgica, Edizioni Qiqajon, Monastero di Bose 2012, ISBN 978-88-8227-362-0
 13. Obrzędy błogosławieństw służby liturgicznej, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2012, ISBN 978-83-7535-076-0
 14. Wydział duszpasterski Archidiecezji Krakowskiej, Panie, przymnóż nam wiary! Pomoce dla parafii i rodzin. Zeszyt 1. Od października do Adwentu, red. ks. Stanisław Szczepaniec, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2012, ISBN 978-83-7422-484-0.
 15. Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Żyć Rokiem Wiary. Program duszpasterski, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2012, ISBN 978-83-7797-121-5.
 16. Wybrane hymny na jutrznię i nieszpory, red. s. Justyna Maria Bujalska PDDM, s. Monika Dolores Nowak PDDM, Wydawnictwo muzyczne POLIHYMNIA, Lublin 2012, ISBN 979-0-9013392-0-0.
 17. ks. Jerzy Stefański, O Mszy świętej najprościej, Wydawnictwo KORONIS, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-83-62545-60-5.
 18. ks. Wojciech Karpiel, Jak celebrować liturgię. Wskazówki ks. Franciszka Blachnickiego dla kapłanów i nie tylko, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2012, ISBN 978-83-7535-087-6.
 19. Annibale Bugnini, „Liturgiae cultor et amator, servì la Chiesa”. Memorie
  autobiografiche
  (Presentazione di Gottardo Pasqualetti), Edizioni Liturgiche, Roma 2012, ISBN 978-88-7367-160-2.
 20. Vittorio Mencucci, Ma liberaci dal… sacro. Vivere il Vangelo nella modernità, Di Girolamo Editore, Trapani 2012, ISBN 978-88-7367-157-2.
 21. Adolfo Lucas Maqueda, La pneumatología litúrgica, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2012, ISBN 978-84-9805-590-0.
 22. Amalario De Metz, Breve explicación de la Misa, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2012, ISBN 978-84-9805-587-0.
 23. Asociación española de profesores de liturgia, Arquitectura y liturgia, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2012, ISBN 978-84-9805-565-8.
 24. Documentación litúrgica epistolar. Cartas de los seis primeros siglos que fueron pauta de doctrina y de prácticas litúrgicas, Red. Josep Urdeix, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2012, ISBN 978-84-9805-562-7.
 25. Aa.Vv., Dio educa il suo popolo. La Liturgia sorgente inesauribile di catechesi, CLV, Roma 2012, ISBN 978-88-7367-152-7.
 26. Juan Rego, El bosque simbólico. Itinerarios para una reflexión sobre la acción sacramental, CLV Edizioni Liturgiche, Roma 2012, ISBN 978-88-7367-157-3. Franco Giulio Brambilla, Tempo della festa e Giorno del Signore, San Paolo, Cinisello Balsamo 2012, ISBN 978-88-2157-375-0.
 27. Chiedero' il battesimo per mio figlio? a cura di Jorge Medina Estévez, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, ISBN 978-88-209-8852-4.
 28. André Lossky – Manlio Sodi (edd.), La Liturgie témoin de l’Église. Conférences Saint-Serge: LVIIe Semaine d’Études Liturgiques (Monumenta Studia Instrumenta Liturgica 66), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, ISBN 978-88-209-8650-6.
 29. Entrare nei Misteri di Cristo. Mistagogia della liturgia eucaristica attraverso i testi
  dei padri greci e bizantini
  . Introduzione, scelta e traduzione dalle lingue originali a cura di Luigi
  d’Ayala Valva, monaco di Bose. Prefazione di Enzo Bianchi, priore di Bose, Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose 2012, ISBN 978-88-8227-355-2.
 30. Liturgia e Carmelo. Atti del Convegno sulla Liturgia e il Carmelo Roma, 2-5 ottobre 2008, a cura di Luigi Borriello, OCD - Edmondo Caruana, OCARM, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, ISBN-978-88-209-8774-9.
 31. Card. Lluís Martínez Sistach, La Sagrada Família un dialogo tra fede e kultura. Un’icona per la Chiesa del XXI secolo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, ISBN 978-88-209-8832-6.
 32. Jutta Dresken-Weiland, Immagine e parola. Alle origini dell'iconografia cristiana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, ISBN 978-88-209-8760-2.
 33. Stefan Kopp, Der liturgische Raum in der westlichen Tradition Fragen und Standpunkte am Beginn des 21. Jahrhunderts, Bd. 54, LIT Verlag, 3. Auflage, Münster 2012, ISBN 978-3-643-50277-3.
 34. Peter Browe, Die Eucharistie im Mittelalter. Liturgiehistorische Forschungen in kulturwissenschaftlicher
 35. Absicht. Mit einer Einführung herausgegeben von Hubertus Lutterbach und Thomas Flammer , Bd. 1, LIT Verlag, 6. Auflage, 2011, ISBN 978-3- 8258-6233-6.
 36. Stefan Schweyer (Hg.), Freie Gottesdienste zwischen Liturgie und Event. Beiträge der Tagung an der Staat­s­unabhängigen Theologischen Hochschule Basel vom 20. Juni 2011, Bd. 7, LIT Verlag, 2012, ISBN 978-3-643-80123-4.
 37. Ks. Stanisław Araszczuk, Mistagogia liturgiczna i jej korelacja z dokumentem „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” (Rozprawy Naukowe 88), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012, ISBN 978-83-7454-199-2.
 38. Ks. Jerzy Bagrowicz, Czy wiemy, co sprawujemy? Wtajemniczenie w liturgię Mszy Świętej, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2012, ISBN 978-83-7401-327-7.
 39. Ks. Paweł Maciaszek, W bliskości Boga. Jak żyć liturgią?, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2012, ISBN 978-83-7797-063-8.
 40. Misterium Chrystusa w roku liturgicznym. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Bogusławowi Nadolskiemu TChr z okazji 55-lecia Święceń Kapłańskich i 50-lecia pracy naukowej, redakcja naukowa ks. Jacek Nowak SAC, Hlondianum, Poznań 2012, ISBN 978-83-62959-24-2.
 41. Im Namen ... Amen. Liturgie in Stichworten, von Gunda Brüske und Josef-Anton Willa (Hg.), Paulusverlag, Fribourg 2012, ISBN 978-3-7228-0823-9.
 42. Pietro Sorci, La celebrazione cristiana delle esequie, Editore Il Pozzo di Giacobbe, 2012, ISBN 978-88-612-4351-4.
 43. Zenon Ziółkowski, Gorzkie żale, przybywajcie... Rozważania Męki Pańskiej, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7821-001-6.
 44. Ks. Cezary Smuniewski, Ofiara eucharystyczna i nasze życie wieczne. Eschatologiczne ukierunkowanie Eucharystii jako ofiary w nauczaniu Jana Pawła II, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7232-988-2.
 45. Giuseppe Liberto, Liturgica poliphonia, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2012, ISBN 978-88-209-8755-8.
 46. Ruggero Dalla Mutta, Liturgia degli infermi. Studio storico-teologico, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2012, ISBN 978-88-209-8762-6.
 47. La liturgie temoin de l’Eglise. LVII Settimana di studi sulla liturgia svoltasi a Parigi dal 28 giugno al 1 luglio 2010 presso l'Istituto di Teologia di Saint-Serge, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2012, ISBN 978-88-209-8650-6.
 48. Robert F. Taft, Il rito bizantino. Una breve storia, Edizioni LIPA, Roma 2012, ISBN 978-88-89667-39-2.
 49. Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Wokół adhortacji apostolskiej Benedykta XVI „Verbum Domini”. Materiały z sympozjum, red. ks. Dominik Ostrowski, Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej „Adalbertus”, Świdnica 2012, ISBN 978-83-60663-60-8.
 50. Ks. Waldemar Jan Pałęcki MSF, Służba Boża kamedułów polskich. Tradycje życia pustelniczego w świetle potrydenckiej liturgii rzymskiej (1605-1963), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012, ISBN 978-83-7702-380-8.
 51. Fundamentalne rzeczywistości liturgii (Mysterium Christi. Podręcznik liturgiki ogólnej i szczegółowej, t. 1), red. bp Wacław Świerzawski, s. Adelajda Sielepin, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Zawichost - Kraków - Sandomierz 2012, ISBN 978-83-257-0386-8.
 52. Historia liturgii (Mysterium Christi. Podręcznik liturgiki ogólnej i szczegółowej, t. 2), red. Bp Wacław Świerzawski, s. Adelajda Sielepin, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Zawichost - Kraków - Sandomierz 2012, ISBN 978-83-257-0409-4.
 53. Ks. Roman Zapała, Przewodnik po Mszy świętej, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2012, ISBN 978-83-61533-87-0.
 54. Ks. Piotr Waleńdzik, Miejsce liturgii w nauczaniu pasterskim kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2012, ISBN 978-83-87989-55-2.
 55. Angelus A.Häußling, Tagzeitenliturgie in Geschichte und Gegenwart. Historische und theologische Studien, herausgegeben von Martin Klöckener, (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, Band 100), Aschendorff Verlag, Münster 2012, ISBN 978-3-402-11263-2.
 56. Andreas Odenthal / Erwin Frauenknecht, Der Liber Ordinarius des Speyerer Domes aus dem 15. Jahrhundert (Generallandesarchiv Karlsruhe, Abt. 67, Kopialbücher 452). Zum Gottesdienst eines spätmittelalterlichen Domkapitels an der Saliergrablege (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, Band 99), Aschendorff Verlag, Münster 2012, ISBN 978-3-402-11262-5.
 57. Stephane Verhelst, Liturgia Ibero-Graeca Sancti lacobi. Die Liturgie des hl. Apostels Jakobus (georgisch-griechisch), Jerusalemer Theologisches Forum, Band 17, Aschendorff Verlag, Münster 2011, ISBN 978-3-402-07510-4.
 58. Pascual Dotro, Ricardo Garcia, Helder Gerardo, Dizionario di liturgia, Editore EMP, Padova 2011, ISBN 978-88-2502-474-6.


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski