STRONA GŁÓWNA / Nowości wydawnicze / Archiwum działu / Książki z dziedziny liturgiki, muzyki i sztuki kościelnej / Rok wydania: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008
 
 
 
 

 

Książki z dziedziny liturgiki, muzyki i sztuki kościelnej

 

Rok 2008

 1. Athanasius Schneider, Dominus Est. Riflessioni di un Vescovo dell'Asia Centrale sulla sacra Comunione, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2008, ISBN 88-209-8001-6.
 2. Giuseppe Liberto, Maestro Direttore della Cappella Musicale Pontificia 'Sistina', Mane nobiscum, Domine. Spartito, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2008, ISBN 88-209-7995-9.

Rok 2007

 1. Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, La Nuova Icona Achero-pita di Cristo Salvatore per la Liturgia Papale nella domenica di Pasqua, Libreria Editrice Vaticana 2007, ISBN 88-209-7992-8.
 2. Leandra Scoppati, Codici e Liturgia a Bobbio. Testi, Musica e Scrittura (Secoli X- XII), Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2007, ISBN 88-209-7993-5.
 3. Arte cristiana contemporanea. Arte Architettura Teologia Liturgia (Collana: Tra arte e teologia), a cura di Andrea Del Guercio, Ancora, Roma 2007, ISBN 88-514-0476-5.
 4. Liturgia Godzin z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI, red. ks. Paweł Ptasznik, Libe-ria Editrice Vaticana, Biblos, Tarnów 2007, ISBN 83-733247-7-0.
 5. Jezu - poślij robotników na żniwo swoje. Adoracje na nabożeństwa pierwszoczwart-kowe o powołania kapłańskie, red. Kazimierz Werner, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2007, ISBN 83-733254-8-7.
 6. Bp Wacław Józef Świerzawski, Misterium Chrystusa i Kościoła. Zapowiedź - urze-czywistnienie - pełnia, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, San-domierz 2007, ISBN 978-83-7300-871-7.
 7. Dieter Emeis, Tajemnica naszej wiary. Katechezy i kazania na temat Mszy świętej, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007, ISBN 978-83-7442-412-7.
 8. Eucharystia - pokuta i pojednanie w katechezie. Praca zbiorowa pod red. ks. Józefa Stali, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007, ISBN 978-83-7442-428-8.
 9. Pietro Angelo Muroni, L’ordine dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, CLV Roma 2007.
 10. Aa.Vv., L’autorité de la liturgie. Conférences Saint-Serge - LIIIe Semaine d’études liturgiques 2006, CLV Roma 2007.
 11. Aa.Vv., La morte e i suoi riti. Per una celebrazione cristiana delle esequie (XXXIV Settimana di Studio dell’A.P.L. 2006), CLV Roma 2007.
 12. Luca Brandolini, Unus panis unum corpus. La liturgia sorgente della vita e della missione della Chiesa. Miscellanea in occasione del XX anniversario di ordinazione episcopale di S.E. Mons. Luca Brandolini, CLV Roma 2007.
 13. Vedrete la sua gloria. Novena di Natale con Vincenzo de’ Paoli e Luisa de Marillac, CLV Roma 2007.
 14. Bolesław J. Krawczyk, Der Laie in der Liturgie und Theologie bei Pius Parsch (Pius-Parsch-Studien Bd. 6), Echter Verlag, Würzburg 2007, ISBN 3-429-02938-8.
 15. Ks. Bogusław Nadolski TChr¸ Święto Eucharystii. 15-22 czerwca 2008 - Międzyna-rodowy Kongres Eucharystyczny w Quebecu, Wydział Duszpasterski Legnickiej Kurii Biskupiej, Legnica 2008.
 16. Bp Wacław Józef Świerzawski, Chrystus-Eucharystia w życiu i nauczaniu Jana Paw-ła II, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2007, ISBN 83-7300-822-9.
 17. Piero Marini, Liturgia i piękno, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2007.
 18. Aleksandra Witkowska, Joanna Nastalska, Staropolskie piśmiennictwo hagiograficz-ne, t. I: Słownik hagiografów polskich (ss. 283), t. II: Bibliografia hagiografii staro-polskiej (ss. 284, płyta CD), Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-460-2.
 19. Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne jest opracowaniem bio-bibliograficznym, składającym się dwóch części: Słownika hagiografów polskich i Bibliografii hagiografii staropolskiej. Są one ze sobą ściśle związane, prezentują za-równo sylwetki hagiografów jak i ich twórczość.
 20. Tom I - Słownik hagiografów polskich, oprócz Przedmowy do całości dzieła i Wstępu, w którym omówiono drogi rozwojowe staropolskiej hagiografii, obejmuje biogramy 280 hagiografów od początku piśmiennictwa polskiego do końca XVIII wieku. Znajdują się wśród nich autorzy, tłumacze i wydawcy dzieł hagiograficznych. Istotną pomocą dla czytelników i badaczy jest wskazanie przy hasłach osobowych numerów odpowiednich pozycji zamieszczonych w Bibliografii.
 21. Tom II - Bibliografia hagiografii staropolskiej jest częścią bibliografii piśmiennic-twa polskiego tegoż okresu. Rejestruje literaturę hagiograficzną sensu stricto, obej-mującą żywoty i legendy, opisy męczeństwa, relacje o cudach i translacji relikwii, biografie i autobiografie osób otoczonych kultem oraz teksty ascetyczno-mistyczne ich autorstwa. Uwzględnia zarówno prace autorskie jak i przekłady. We Wstępie zostały omówione zasady sporządzenia bibliografii starodruków oraz przedstawione w formie graficznej m. in. relacje ilościowe dzieł oryginalnych i przekładów, chronolo-gia druków i edycji. Bibliografię zamykają indeksy ułatwiające dostęp do danych, m. in. Indeks tytułów i incipitów, Indeks typograficzny czy Indeks świętych, błogosławionych i świątobliwych. Dołączona płyta CD z bazą danych znacznie ułatwia kwerendę bibliograficzną.
 22. Piśmiennictwo hagiograficzne stanowi istotne ogniwo w rozwoju kultury chrześci-jańskiej od jej początków na ziemiach polskich. Badania nad tą dziedziną twórczości pozostają dotąd - w porównaniu z innymi krajami Europy - spowolnione. Dostrzeżenie w hagiografii ważnego elementu kultury religijnej kolejnych epok wprowadziło ją na stałe do obiegu naukowego jako źródła wyjątkowo cennego w badaniach szeroko rozumianej antropologii chrześcijańskiej. Nowe podejście w zakresie źródłoznawstwa hagiograficznego otwiera nowe perspektywy badawcze.
 23. Ryszard Knapiński, Aleksandra Witkowska osu, Polskie Niebo. Ikonografia hagiograficzna u progu XVII wieku, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin, 2007, ISBN 978-83-7380-497-5.
 24. Celebrare le nozze cristiane (a cura di Gianfranco Venturi), Editrice Elledici, Torino 2007, ISBN 978-88-0103-754-8.
 25. Yvon Daigneault, Mi saziero di Te. Incontrare Cristo nell'Eucaristia, Edizioni Messaggero Padova 2007, ISBN: 978-88-250-1856-1.
 26. Fernando Armellini, Ascoltarti e una festa. Solennita, Feste e Triduo pasquale, Edizioni Messaggero Padova 2007, ISBN 978-88-250-1300-9.
 27. Antonio Dongi, Gesti e Parole nella Liturgia Edizione Riveduta e Ampliata, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2007, ISBN-13: 978-88-209-7926-3.
 28. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Notitiae Indices 2965-2004, Voll. I - XL, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2007, ISBN-13: 978-88-209-7948-5.
 29. Bp Zbigniew Kiernikowski, Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne. Część III, Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-7257-283-7.
 30. Benedykt XVI, List apostolski w formie Motu proprio "Summorum Pontificum". List do biskupów, Pallottinum, Poznań 2007, ISBN 978-83-7014-574-3.
 31. Ufficio delle Celebrazioni del Sommo Pontefice, Magnum Iubilaeum. Trinitati Canticum, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2007, ISBN 978- 88-2097-945-4.
 32. Ks. Bogusław Nadolski TChr, Imieniny i urodziny w tradycji chrześcijańskiej Europy, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2007, ISBN 978-83-7516-039-0.
 33. Chrzest w życiu i misji Kościoła (II). Materiały z czwartego sympozjum liturgicznego diecezji siedleckiej, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa-Siedlce 2007, ISBN 978-83-7257-276-9.
 34. Dzień po dniu. Czytanki październikowe oparte na adhortacji Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis”, pr. zb. pod red. bp. Edwarda Majerskiego, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2007, ISBN 978-83-920767-9-7,
 35. Manlio Sodi, Il messale di Pio V. Perché la Messa in latino nel III millennio?,Edizioni Messaggero, Padova 2007, ISBN 978-88-250-1946-9.
 36. Benedetto XVI, Moto Proprio Summorum Pontificum. Lettera Apostolica 'Moto Proprio Data' Summorum Pontificum sull'uso della Liturgia Romana Anteriore alla Riforma del 1970, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2007, ISBN 978-88-209-7955-3.
 37. Confitemini Domino, quoniam bonus. Księga pamiątkowa dedykowana śp. księdzu Adamowi Durakowi SDB (1949-2005) , red. ks. Jacek Nowak, Wydawnictwo UKSW Warszawa 2007, ISBN 978-83-7072-429-0.
 38. Ks. Kazimierz Lijka, Rewaloryzacja roli paschału w odnowionej liturgii wigilii paschalnej, Studia i Materiały - Tom 97, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 2007, ISBN 97883-60598-78-8.
 39. A.V. I ministeri nella Chiesa. >Io sono in mezzo a voi come colui che serve< Lc 22, 27. (Iniziazione alla liturgia / 11), Centro Liturgico Vincenziano, Roma 2007, ISBN 978-88-7367-061-2.
 40. Michael Max, Die Weitergabe des Glaubens in der Liturgie. Eine historisch-theologische Untersuchung zu den Übergaberiten des Katechumenats, Pustet Verlag, Regensburg 2007, ISBN 978-3-7917-2094-4.
 41. Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Ein neues Lied für den Herrn. Christusglaube und Liturgie in der Gegenwart, Herder Verlag, Freiburg i. Br. 2007, ISBN 3-451-29092-8.
 42. Autori Vari, Martirologio Romano. Riformato a norma dei Decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e Promulgato da Papa Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2007, ISBN 97-888-209-7925-6.
 43. Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, Sede Apostolica Vacante
  Eventi e Celebrazioni, Aprile 2005, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2007, ISBN 97-888-209-7929-4.
 44. Peter Browe, Die Eucharistie im Mittelalter. Liturgiehistorische Forschungen in kulturwissen-schaftlicher Absicht, LIT Verlag, 2 Auflage Münster 2007,ISBN 3-8258-6233-X.
 45. Michael Schneider, Zur Beurteilung der Liturgiereform und der Tridentinischen Messe im theologischen Werk Joseph Ratzingers, Patristisches Zentrum Koinonia-Oriens, Köln 2007, ISBN 3-936835-52-7.
 46. Zurück in die Zukunft. Mut zum Risiko in Pastoral, Liturgie und Ökumene, Herausgegeben von Karl Schlemmer, Echter Verlag, Würzburg 2007, ISBN 3-429-02904-X.
 47. Peter Wick, Die urchristlichen Gottesdienste. Entstehung und Entwicklung im Rahmen der frühjüdischen Tempel-, Synagogen- und Hausfrömmigkeit Publishing on Demand, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2007, ISBN 3-17-018107-6.
 48. Autori Vari, I ministeri nella Chiesa. >Io sono in mezzo a voi come colui che serve< Lc 22, 27. Iniziazione alla liturgia / 11, CLV Roma 2007, ISBN 978-88-7367-061-2.
 49. Autori Vari, Martirologio Romano riformato a norma dei Decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2007, ISBN: 97-888-209-7925-6.
 50. Eucharystia życiem Kościoła i świata. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim, red. B. Drożdż, Legnica 2007, ISBN 83-9204-15-0.
 51. Ks. Krzysztof Konecki, Nasze sprawowanie Eucharystii, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2007, ISBN 978-83-7401-037-5
 52. Paul F. Bradshaw, Origine del Culto Cristino. Fonti e metodi per lo studio della Liturgia dei primi secoli, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2007, ISBN 88-209-7933-1.
 53. Ks. Zdzisław Janiec, Maryja w kulcie Kościoła. Kazania i homilie Maryjne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2007, ISBN 978-83-7300-792-5.
 54. Bp Wacław Józef Świerzawski, Wpatrzeni w Chrystusa. W poszukiwaniu duchowości kapłana diecezjalnego. Listy do moich kapłanów, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2007, ISBN 978-83-7300-783-3.
 55. Paul F. Bradshaw, Origine del Culto Cristino. Fonti e metodi per lo studio della Liturgia dei primi secoli, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2007, ISBN 88-209-7933-1.
 56. Ks. Zdzisław Janiec, Maryja w kulcie Kościoła. Kazania i homilie Maryjne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2007, ISBN 978-83-7300-792-5
 57. Bp Wacław Józef Świerzawski, Wpatrzeni w Chrystusa. W poszukiwaniu duchowości kapłana diecezjalnego. Listy do moich kapłanów, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2007, ISBN 978-83-7300-783-3.
 58. Ks. Erwin Mateja, Śląski kalendarz liturgiczny świętych. Geneza i rozwój do czasu reformy papieża Piusa X, (Opolska Biblioteka Teologiczna 85), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, ISBN 83-60244-26-X.
 59. Ks. Piotr Paweł Maniurka, Słowo i obraz. Teologiczno-ikonograficzna analiza ilustrowanego poematu maryjnego Driu liet von de maget (XII w.), (Opolska Biblioteka Teologiczna 83), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, ISBN 83-60244-24-3.
 60. o. Marie-Michel, Oczarowani Eucharystią. Rozważania z Janem Pawłem II i Teresą z Lisieux, Wydawnictwo Marianów, Warszawa 2006, ISBN 978-83-7502-064-9.
 61. ks. Czesław Krakowiak, Wielki Post w liturgii Kościoła i pobożności ludowej, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006, ISBN 83-7300-693-1.
 62. Stephan Steuer, Der Ständige Diakon und die Liturgie. Anspruch und Lebenswirklichkeit eines wiedererrichteten Dienstes, Pustet Friedrich Verlag, Regensburg 2006, ISBN 97-83791-720319.
 63. Priester und Liturgie (FS Manfred Probst), G. Augustine u.a. (Hrsg.), Bonifatius Verlag Paderborn 2005, ISBN 38-9710-2951.
 64. Antonio M. Zaccaria Igirukwayo, L'Eucaristia. Fondamento cristologico della vita morale, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2006, ISBN 88-209-7777-1.
 65. Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, Inizio del Ministero Petrino del Vescovo di Roma Benedetto XVI, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2006, ISBN 88-209-7883-9.
 66. Rok Eucharystii w diecezji drohiczyńskiej, red. ks. Sławomir Mazur, ks. Mirosław Łaziuk, Drohiczyn 2006, ISBN83-60239-15-0.
 67. Rinaldo Falsini, Gesty i słowa Mszy Świętej. Aby lepiej je rozumieć, Wydawnictwo OO. Fran-CiszkaŹnów "Bratni Zew", Kraków 2006, ISBN 83-88903-72-1.
 68. Bogusław Nadolski TChr, Homilie o sakramencie pokuty i pojednania, WAM Kraków 2006, ISBN 978-83-7318-843-3.
 69. Heinz-Günter Bongartz, Österliche Lichtspuren. Alttestamentliche Wege in die Osternacht - Ein Lese- und Arbeitsbuch, Don Bosco Verlag, Munchen 2006, ISBN 3-7698-1347-2.
 70. Christian Kriegbaum, Die "Sonntägliche Wort-Gottes-Feier" " aus der Not geboren, zum Segen geworden. Dissertationen, Kanonistische Reihe, Bd. 21, EOS Klosterverlag ST. Ottilien 2006, ISBN 3-8306-7261-6.
 71. Bußgottesdienste. Versöhnung feiern im Kirchenjahr. Hrsg. v. Monika Maßmann. Konkrete Liturgie Pustet Verlag, Regensburg 2006, ISBN 3-7917-1991-2.
 72. Anton Dinzinger, Heidi Ehlen, Freut euch alle. Familiengottesdienste für alle Sonntage im Kirchenjahr, Lesejahr C. Konkrete Liturgie, Pustet Verlag, Regensburg 2006, ISBN 3-7917-2027-9.
 73. Heriburg Laarmann, Wir feiern das Leben. Gottesdienstmodelle von Aschermittwoch bis Pfingsten, Herder Verlag, Freiburg 2006 , ISBN 3-451-28965-2.
 74. Eduard Nagel, Auf zwei Minuten. Gedanken und Impulse zur Feier des Gottesdienstes, Herder Verlag, Freiburg 2006, ISBN 3-451-28966-0.

Rok 2006

 1. Ks. Erwin Mateja, Śląski kalendarz liturgiczny świętych. Geneza i rozwój do czasu reformy papieża Piusa X, (Opolska Biblioteka Teologiczna 85), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, ISBN 83-60244-26-X.
 2. Ks. Piotr Paweł Maniurka, Słowo i obraz. Teologiczno-ikonograficzna analiza ilustrowanego poematu maryjnego Driu liet von de maget (XII w.), (Opolska Biblioteka Teologiczna 83), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, ISBN 83-60244-24-3.
 3. O. Marie-Michel, Oczarowani Eucharystią. Rozważania z Janem Pawłem II i Teresą z Lisieux, Wydawnictwo Marianów, Warszawa 2006, ISBN 978-83-7502-064-9.
 4. Ks. Czesław Krakowiak, Wielki Post w liturgii Kościoła i pobożności ludowej, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006, ISBN 83-7300-693-1.
 5. Stephan Steuer, Der Ständige Diakon und die Liturgie. Anspruch und Lebenswirklichkeit eines wiedererrichteten Dienstes, Pustet Friedrich Verlag, Regensburg 2006, ISBN 97-83791-720319.
  Priester und Liturgie (FS Manfred Probst), G. Augustine u.a. (Hrsg.), Bonifatius Verlag Paderborn 2005, ISBN 38-9710-2951.
 6. La Novena di Natale con Benedetto XVI. Selezione dei testi di Benedetto XVI a cura di Lucio Coco Preghiere e orazioni di Anna Maria Canopi, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2006, ISBN: 88-209-7856-3.
 7. Eucaristia e Liberta. Percorsi di formazione sacerdotale, vol. II, a cura di Borgonovo-Charamsa, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2006, ISBN: 88-209-7838-5.
 8. Leksykon liturgii, opr. ks. Bogusław Nadolski TChr, Pallottinum, Poznań 2006, ISBN 83-7014-531-0.
 9. Ks. Bogusław Nadolski TChr, Homilie o świętowaniu niedzieli, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2006, ISBN 83-7318-616-6.
 10. Ks. Bogusław Nadolski TChr, Aklamacja "Chrystus Królem, Chrystus Wodzem, Chrystus Władcą nam", księgarnia św. Jacka, Katowice 2006, ISBN 83-7030-506-7
 11. Franciszek Małaczyński OSB, Misterium paschalne w Polsce. Polskie zwyczaje liturgiczne w święte Triduum ukrzyżowania, pogrzebu i zmartwychwstania Chrystusa, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2006, ISBN 83-7354-159-4.
 12. Chrzest w życiu i misji Kościoła. Materiały z trzeciego sympozjum liturgicznego diecezji siedleckiej. Siedlce, 19 listopada 2005 r. , red. Irena Chłopkowska, ks. Wiesław Kazimieruk, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa - Siedlce 2006, ISBN 83-7257-239-9.
 13. Bp Zbigniew Kiernikowski¸ Chrzest w życiu i misji Kościoła. Część II: Relacja Boga na grzech - obietnica i przymierza, nakładem Kurii Diecezjalnej w Siedlcach, Siedlce 2006.
 14. Bp Zbigniew Kiernikowski¸ Ciało i Krew Pana. Komunia święta - znak przyjmowania. Wybór tekstów, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, Warszawa 2006, ISBN 83-7232-733-5.
 15. Leksykon liturgii, opr. ks. Bogusław Nadolski TChr, Pallottinum, Poznań 2006, ISBN 83-7014-531-0.
 16. Maurizio Barba, Institutio generalis Missalis Romani. Textus - Synopsis - Variationes (Collana Monumenta Studia Instrumenta Liturgica no. 45), Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2006, ISBN 88-2097-842-3.
 17. Burcardo Piccolomini, Il Pontificalis liber 1485 (Collana Monumenta Studia Instrumenta Liturgica no.43 - Edizione anastatica), Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2006, ISBN 88-2097-619-6.
 18. Psalterium Liturgicum. Psalterium crescit cum psallente Ecclesia vol. II, a cura di Felix Maria Arocena (Collana Monumenta Studia Instrumenta Liturgica no.38), Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2006, ISBN 88-2097-761-3.
 19. Aa.Vv., Il sigillo dello Spirito. Il Rito della Confermazione. Iniziazione alla liturgia / 10, CLV Roma 2006, ISBN 88-7367-050-4.
 20. Gottesdienst in Zeitgenossenschaft. Positionsbestimmungen 40 Jahre nach der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Academic Press Fribourg 2006, ISBN 3-7278-1512-4.
 21. Manfred Kollig, Überall Wolke. Die Liturgie des XX. Weltjugendtages lebt weiter, Verlag Aschendorff , Munster 2006, ISBN 3-402-00414-3.
 22. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst (Röm 12,1). Liturgiewissenschaft und Philosophie im Dialog, herausgegeben von Stephan Winter, Verlag Pustet, Regensburg 2006, ISBN 3-7917-1995-5.
 23. Martin Stuflesser, Stephan Winter, Grundkurs Liturgie: Giesse deine Gnade aus [Band 6] Segen - Feiern des bleibenden Zuspruchs Gottes, Verlag Pustet, Regensburg 2006, ISBN 3-7917-1900-9.
 24. Sie erkannten ihn, als er das Brot brach. Die Messfeier an Sonn- und Festtagen in der Pfarrgemeinde - Anregungen und Hilfen. Herausgegeben von der Liturgischen Kommission für Österreich, Salzburg 2005.
 25. Martin Lätzel, Gott begegnen. Liturgie verstehen und feiern, Verlag Pustet, Regensburg 2005, ISBN 3-7917-1975-0.
 26. S. Adelajda Sielepin CHR, Uczymy się poznawać i naśladować Chrystusa II. Zostaliście wybrani. Katechumenat, Wydawnictwo "M", Kraków 2006, ISBN 83-7221-724-6
 27. S. Adelajda Sielepin CHR, Uczymy się poznawać i naśladować Chrystusa III. Odrodziliście się w Chrystusie. Okres oczyszczenia i oświecenia, Wydawnictwo "M", Kraków 2006, ISBN 83-7221-701-7.
 28. S. Adelajda Sielepin CHR, Uczymy się poznawać i naśladować Chrystusa IV. Trwajcie w wierze. Okres mystagogii, Wydawnictwo "M", Kraków 2006, ISBN 83-7221-733-5.
 29. Słowo - Liturgia - Wspólnota. Dynamika współczesnej parafii, red. ks. Czesław Krakowiak i ks. Piotr Kulbacki, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków - Lublin 2006, ISBN 10-83- 89238-39 X.
 30. Ks. Czesław Krakowiak, Adwent w liturgii Kościoła i pobożności ludowej, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2006, ISBN 83-7300-625-7
 31. Ks. Czesław Krakowiak, Świętowanie tajemnicy Narodzenia i Objawienia Pańskiego, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2006, ISBN 83-7300-659-1.
 32. Innocenzo III, Sermoni (Sermones) [testo latino-italiano] (Monumenta Studia Instrumenta Liturgica, ed. S. Fioramonti), Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2006, ISBN 88-209-7804-0.
 33. Ks. Stanisław Szczepaniec, Co to jest liturgia? (Zeszyty formacji liturgicznej 1), Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2006, ISBN: 83-89238-04-7.
 34. Damian Gruchlik, Znak i posługa światła w liturgii (Zeszyty formacji liturgicznej 2), Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2006, ISBN: 83-89238-08-X.
 35. Paweł Oleksy, Modlitwa powszechna w celebracjach liturgicznych (Zeszyty formacji liturgicznej 3), Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2006, ISBN: 83-89238-09-8.
 36. Bp Zygmunt Pawłowicz, Eucharystia. Źródło i szczyt, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2006, ISBN 83-7380-356-4.
 37. Ks. Stanisław Szczepaniec, Paschalne czyny miłosierdzia. Rekolekcje paschalne, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2006, ISBN 83-74-22-058-9
 38. Ks. Jan Hadalski TChr, Osobotwórczy charakter chrztu, Studium teologiczno-liturgiczne, wyd. UNUM, Kraków 2006, ss. 290, ISBN 83-89256-53-3.

Rok 2005

 1. Liturgia w świecie widowisk, red. ks. Helmut Jan Sobeczko, Zbigniew Solski (Opolska Biblioteka Teologiczna 82), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, ISBN 83-60244-17-0.
 2. Ks. Antoni Reginek, "Pieśni nabożne" Franciszka Karpińskiego oraz psalmy w jego tłumaczeniu w przekazach źródłowych i tradycji ustnej. Studium teologiczno-muzykologiczne, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2005, ISBN 83-7030-425-7.
 3. Thomas Mozer, Begeistert Gott feiern. Liturgie verstehen und gestalten, Edition Ruprecht /BRO, Göttingen 2005, ISBN 3-89725-090-X.
 4. Bp Zbigniew Kiernikowski, Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne. Część II: Liturgia słowa, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa - Siedlce 2005, ISBN 83-7257-202-X.
 5. Modlitwy eucharystyczne Mszału rzymskiego. Dzieje - teologia - liturgia, red. ks. Helmut Jan Sobeczko, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, ISBN 83-60244-16-2.
 6. Marcello Pavone, La preghiera di ordinazione del diacono nel rito romano e nel rito bizantino-greco. Saggio sulla lex orandi, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2005, ISBN 88-2097-772-9.
 7. Eucharystia w życiu Kościoła, red. ks. Andrzej Żądło, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2005, ISBN 83-7030-461-3.
 8. S. Adelajda Sielepin CHR, Adwentowa ikona Mesjasza. Studium o wielkich antyfonach nieszpornych, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2005, ISBN 83-89256-50-9.
 9. S. Adelajda Sielepin CHR, Uczymy się poznawać i naśladować Chrystusa I. Wejdźcie do Kościoła. Prekatechumenat, Wydawnictwo "M", Kraków 2005, ISBN 83-7221-636-3.
 10. Rok Eucharystii. Dokumenty Kościoła III, Wydawnictwo Księgarni św. Jacka, Katowice 2005, ISBN 83-7030-458-3.
 11. Ks. Czesław Krakowiak, Sakrament bierzmowania w praktyce pastoralnej Kościoła w Polsce Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2005, ISBN 83-7300-557-9.
 12. Ks. Czesław Krakowiak, Namaszczenie chorych. Sakrament uzdrowienia, Wydawnictwo Diece-zjalne, Sandomierz 2005, ISBN 83-7300-560-9.
 13. Ks. Czesław Krakowiak, Bierzmowani. Sakrament inicjacji chrześcijańskiej, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Kaudium, Lublin 2005, ISBN 83-89659-36-0.
 14. Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów "Apostolorum Successores", Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005, ISDN 93-7442-232-7.
 15. Księga pamiątkowa III Krajowego Kongresu Eucharystycznego, 18-19 czerwca 2005 roku, red. J. Chromy, A. Szymańska, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2005, ISBN93-97989-59-2.
 16. Martin Laetzel, Gott begegnen. Liturgie verstehen und feiern, Verlag F. Pustet Regensburg 2005, ISBN 3-7917-1975-0.
 17. Piero Marini, Liturgia e bellezza. Nobilis pulchritude. Memoria di una esperienza vissuta nelle celebrazioni liturgiche del Santo Padre, Libreria Editrice Vaticana 2005, ISBN: 88-209-7756-7.
 18. Peter Trummer, Das ist mein Leib. Neue Perspektiven zu Eucharistie und Abendmahl,
  Patmos 2005, ISBN 3-491-70383-2.
 19. Maurizio Barba, L'institutio generalis del Missale romanum. Analisi storico-redazionale dei riti d'ingresso, di offertorio e di comunione, Libreria Editrice Vaticana 2005, ISBN 88-209-7760-5.
 20. Achille M.Triacca, Matrimonio e verginita, Libreria Editrice Vaticana 2005, ISBN 88-209-7723-0
 21. Luca Lucchini, Nella comunione dei Santi. Santa Gemma Galgani - San Pio da Pietrelcina,
  Libreria Editrice Vaticana 2005, ISBN 88-209-7650-1.
 22. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Il Martirologio Romano. Teologia, Liturgia, Santita, Libreria Editrice Vaticana 2005, ISBN: 88-209-7747-8.
 23. Officium de Liturgicis Celebrationibus Summi Pontificis, Ordo Rituum Pro Ministerii Petrini Initio Romani Episcopi, Libreria Editrice Vaticana 2005, ISBN 88-209-6946-7.
 24. Antonio Donghi, La Pace sia con voi. La Domenica giorno del Signore, Libreria Editrice Va-ticana 2005, ISBN 88-209-7720-6.
 25. Officium de Liturgicis Ceebrationibus Summi Pontificis, Ordo Rituum Conclavis, Libreria Editrice Vaticana 2005, ISBN 88-209-6943-2.
 26. Officium de Liturgicis Ceebrationibus Summi Pontificis, Ordo Exsequiarum Romani Pontifi-cis, Libreria Editrice Vaticana 2005, ISBN 88-209-6942-4.
 27. Officium de Liturgicis Ceebrationibus Summi Pontificis, Sede Apostolica Vacante. Storia -Legislazione - Riti - Luoghi e cose, Libreria Editrice Vaticana 2005, ISBN 88-209-7717-6.
 28. Aa.Vv., "O giorno primo ed ultimo". Vivere la Domenica tra festa e rito. (Settimana di Studio dell’Associazione Professori di Liturgia, 2004). CLV Roma 2005.
 29. Aa.Vv., Liturgia e santita. Questa e la volonta di Dio: la vostra santificazione (1 Tess. 4, 2). (LV Settimana Liturgica Nazionale, 2004), CLV Roma 2005
 30. Ernesto Vecchi, La Domenica una risorsa per tutti. >Giorno del Signore... giorno della Chi-esa... giorno dell'uomo, Ed. Dehoniana, Bologna 2005, ISBN 88-10-50190-X.
 31. Pierre Claverie, Dare la propria vita. Meditazioni sull'Eucaristia, Ed. Dehoniana, Bologna 2005, ISBN ISBN 88-10-51027-5.
 32. Mauro Paternoster, Liturgia e spiritualita cristiana, Ed. Dehoniana, Bologna 2005, ISBN 88-10-40693-1.
 33. Gott begegnen. Liturgie verstehen und feiern, Verlag F. Pustet Regensburg 2005, ISBN 3-7917-1975-0
 34. Georg Schützler, Liturgien, die das Herz öffnen. Zwölf Gottesdienstmodelle für die Praxis, (Calwer /BRO) 2005, ISBN 3-7668-3910-1.
 35. Mauro Orsatti, L’ arte di pregare. Alla scuola del Nuovo Testamento, Ancora Roma 2005, ISDN 88-514-0277-9.
 36. Rimani con noi, Signore, a cura di Enrico Lally, Ancora Roma 2005, ISBN 88-514-0264-7.
 37. Andrea Grillo - Eugenio Sapori, Celebrare il sacramento dell’unzione degli infermi. (Setti-mana di Studio dell’Associazione Professori di Liturgia, 2003). CLV Roma 2005. ISBN 88-7367-038-5.
 38. A. Catella - F. Dell’Oro - A. Martini - F. Crivello, Liber Sacramentorum Paduensis (Padova, Biblioteca Capitolare, Cod. D 47), CLV Roma 2005, ISBN 88-7367-039-3.
 39. Marcel Mojzes, Il movimento liturgico nelle Chiese bizantine. Analisi di alcune tendenze di riforma nel XX secolo, CLV Roma2005. ISBN ISBN 88-7367-042-3.
 40. Silvano Maggiani, Gli spazi della celebrazione rituale, CLV Roma 2005, ISBN 88-7367-043-1.
 41. Oratio universalis, opr. ks. Mateusz Matuszewski, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2005, ISBN 83-7031-484-8.
 42. Liturgia i ewangelizacja. Materiały z pierwszego Sympozjum Liturgicznego Diecezji Siedleckiej. Siedlec, 16 października 2004 r., red ks. Wiesław Kazimieruk, Irena Chłopkowska, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa - Siedlce 2005, ISBN 83-7257-181-3.
 43. Bp Wacław Świerzawski, Zostanie miłość. Katechezy katechumenalne i mystagogiczne, Wydaw-nictwo Diecezjalne HODIE, Sandomierz 2005, ISBN 83-7300-473-4.
 44. Ks. Bogusław Nadolski TChr, Adoracja eucharystyczna. Z historii kultu Eucharystii, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2005, ISBN 83-7014-507-8.
 45. Postawcie Eucharystię w centrum swego życia. Tydzień Eucharystyczny w oktawie Bożego Ciał - 29 maja - 2 czerwca 2005 r., red. ks. Stanisław Szczepanie, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005.
 46. Ku liturgii nadziei. Księdzu dr. Bolesławowi Margańskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. ks. Robert Biel, [Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2005], ISBN 83-7332-251-5.
 47. Rok Eucharystii. Dokumenty Kościoła II, Wydawnictwo Księgarni św. Jacka, Katowice 2005, ISBN 83-7030-422-2.
 48. ks. Bogusław Nadolski TChr, Komunia święta "na rękę", Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2005, ISBN 83-7318-548-8.
 49. ks. Bogusław Nadolski TChr, Odpowiedzi na 101 pytań o Mszę Świętą, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2005, ISBN 83-7318-379-5.
 50. Ks. Stanisław Hałas SCJ, Od manny do Eucharystii. Pismo Święte o Eucharystii, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2005, ISBN 83-7318-426-0.
 51. Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, pr. zb. , Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005, ISBN 83-7224-886-9.
 52. Kardynał Walter Kasper, Sakrament jedności. Eucharystia i Kościół, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005, ISBN 83-7224-980-6.
 53. Uczestnicy czy niemi świadkowie? Z ks. bp. Stefanem Cichym rozmawia ks. Marek Łuczak, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005, ISBN 83-7224-956-3.
 54. Ernesto Vecchi, La Domenica una risorsa.per tutti. >Giorno del Signore... giorno della Chiesa... giorno dell'uomo
 55. Giorgio Mazzanti, Persone nuziali. Communio nuptialis. Saggio teologico di antropologia, Edizioni Dehoniane, Bologna 2005, ISBN 88-10-40576-5.
 56. Consociatio Internationalis Musicae Sacrae, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, "Thesaurus Musicae Sacrae summa cura servetur et foveatur" (Sacrosantum Concilium art. 114). Sympozjum: Historia i współczesność muzyki liturgicznej w Polsce 100 lat od wydanai Motu proprio papieża Pius X, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2004, ISBN 83-7270-301-9.
 57. Christoph Kardinal Schönborn, Wovon wir leben können. Das Geheimnis der Eucharistie, Herder Verlag, Freiburg i. Breisgau 2005, ISBN 3-451-28602-5.
 58. Sogar der Frühling erschrickt. Fastenzeit und Ostern, Schwabenverlag /BRO, Ostfildern 2005, ISBN
 59. Walter Kasper, Sacrement de l’unité, Eucharistie et Église, Edition du Cerf, Paris 2005, ISBN 2-2040-7800-X.
 60. Deutsches Liturgisches Institut, "... bis du kommst in Herrlichkeit". Anregungen und Impulse zur Feier und Verehrung der Eucharistie, Trier 2005.
 61. Anselm Grün, Eucaristia rito che trasforma, Edizioni Mesaggero, Padova 2005, ISBN 88-250-1284-5.
 62. Giorgio Bonaccorso, La liturgia e la fede. La teologia e l’antropologia del rito, Edizioni Mesaggero, Padova 2005, ISBN 88-250-1391-4

Rok 2004

 1. Ks. Franciszek Blachnicki, Eucharystia pokarm na śmierć i życie, Wydawnictwo Światło - życie, Kraków 2004, ISBN 83-89238-70-5.
 2. Antonio Donghi, Io sono glorificato in loro. La preghiera sacerdotale di Gesů nella preghiera eucaristica, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2005, ISBN 88-2097-641-2.
 3. Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. Renata Przybylska, Wiesław Przyczyna, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2004, ISBN 83-7332-229-9.
 4. Ks. Teodor Szarwark, Być bliżej Ciebie chcę być, o Jezu mój. Adoracje na cały rok liturgiczny, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2004, ISBN 83-7332-227-2.
 5. Iść śladami Chrystusa. Adoracje na nabożeństwo czterdziestogodzinne, red. Ks. Wiesław Piotrowski, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2004, ISBN 83-7332-174-8.
 6. Głosić Ewangelię nadziei. Materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2004/2005. Cykl A, red. Ks. Wiesław Piotrowski, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2004, ISBN 83-7332-232-9.
 7. Chrystus naszą nadzieją. Homilie pogrzebowe, red. Ks. Wiesław Piotrowski, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2004, ISBN 83-7332-194-2.
 8. Ks. Stanisław Szczepaniec, Rozbudzić eucharystyczne zdumienie, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2004, ISBN 83-7332-235-3.
 9. Mistagogia a duchowość, red. A. Żądło (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 22), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004, ISBN 83-7030-405-2.
 10. Dem Konzil voraus. Liturgie im Bistum Münster auf dem Weg zum II Vatikanum, Hrsg. Klemens Richter, Thomas Sternberg, Dialogverlag, Münster 2004.
 11. Marianische Impulse zu den Hochfesten, Marienfeiertagen und zum Rosenkranzgebet 2005, St. Benno Verlag, Leipzig 2004, ISBN 3-7462-1746-6.
 12. Christliche Begräbnisliturgie und säkulare Gesellschaft, Hrsg. Albert Gerhards und Benedikt Kranemann (Erfurter Theologische Studien, Band 36), St. Benno Verlag, Leipzig 2004, ISBN 3-7462-1570-6.
 13. Wendel Bert, Die Enzyklika "Mediator Dei" vom 20. November 1947. Zur liturgisch-zeitgeschichtlichen und theologischen Betrachtung einer lehramtlichen Äußerung Papst Pius XII. (1939-1958) über den Gottesdienst der Kirche, S. Roderer Verlag, Regensburg 2004, ISBN3-89783-438-3.
 14. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Rok Eucharystii. Wskazania i propozycje, Pallottinum, Poznań 2004, ISBN 83-7014-504-3.
 15. Ks. Józef Bilczewski, Eucharystia w świetle najdawniejszych pomników piśmiennych, ikonograficznych, epigraficznych, Wydaw. Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej OB. ŁAC., Lwów - Kraków 2004.
 16. S. Adelajda Sielepin CHR, Chrystus Omega w liturgii, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 2004, ISBN 83-89017-94-6.
 17. Carlo Buzzetti - Mario Cimosa, Con i Salmi in mano. Una guida particolare, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004, ISBN 88-2097-644-7.
 18. Angelo Chiaroni, >Signore, ascolta la mia voce
 19. Robert F. Taft, A partire dalla liturgia. Perché e la liturgia che fa la Chiesa, Edizioni Lipa, Roma 2004, ISBN 88-86517-86-6.
 20. Schermann Josef, Il linguaggio nella liturgia. I segni di un incontro, Edizioni Cittadella, Assisi 2004.
 21. Domenico Mosso, La liturgia e... Per una partecipazione piu consapevole alla liturgia, Elledici Torino 2004, ISBN 88-0103-144-0.
 22. L' edificio cristiano. Architettura e liturgia, a cura Virgionio Sanson, Edizoni Messagero Padova Roma 2004, ISBN 88-250-1479-1.
 23. Rorate. Impulse und Modelle für Messen, Wort-Gottes-Feiern und Frühschichten im Advent. Hrsg. v. Guido Fuchs (Konkrete Liturgie), Verlag Pustet, Regensburg 2004, ISBN 3-7917-1918-1.
 24. Giovanni Paolo II, Salmi e cantici. Preghiera del mattino con la Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004, ISBN 88-2097-642-0.
 25. Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici, vol. XI: Pio XII parte prima 1939-1949, a cura di Ugo Bellocchi, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004, ISBN 88-2097-623-4
 26. Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici, vol. XII: Pio XII parte seconda 1950-1958, a cura di Ugo Bellocchi, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004, ISBN 88-2097-624-2
 27. Messaggio di Sua Santita Giovanni Paolo II per la Quaresima del 2005
 28. Lui e la tua vita e la tua longevita Dt 30,20, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004, ISBN
  88-2093-069-2
 29. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Collectanea Documentorum ad causas pro dispensatione super rato et non consummato et a lege sacri coelibatus obtinenda, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004, ISBN 88-2097-658-7
 30. Ks. Stanisław Szczepaniec, Eucharystia w domu Ojca. Wielkopostne rekolekcje parafialne, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2004, ISBN 83-7422-010-4.
 31. Cantate Dominum canticum novum. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Kazimierzowi Pasionkowi, red. ks. Stanisław Garnczarski, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2004, ISBN 83-7332-228-0.
 32. Paternoster Mauro, Varietates legitimae. Liturgia romana e inculturazione, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004, ISBN 88-209-7587-4.
 33. Bp Zbigniew Kiernikowski, Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne. Część I: Zgromadzenie eucharystyczne. Obrzędy wstępne, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa Siedlce 2004, ISBN 83-7257-160-0.
 34. Rok Eucharystii. Dokumenty Kościoła I, Wydawnictwo Księgarni św. Jacka, Katowice 2004, ISBN 83-7030-391-9.
 35. Juan Pablo II, Mane nobiscum Domine. Carta apostolica del sumo Pontifice Juan Pablo II al Episcopado, al Clero y a los Fieles para el ano de la Eucaristia octubre 2004-octubre 2005, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004, ISBN 88-2097-639-0.
 36. Joao Paulo II, Mane nobiscum Domine. Carta apostolica do sumo Pontifice Joao Paulo II ao Episcopado, Clero e Fieis para o ano da Eucaristia outubro 2004-outubro 2005, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004, ISBN 88-2096-927-0.
 37. Johannes Paul II, Mane nobiscum Domine. Apostolisches schreiben seiner Heiligkeit Papst Johannes Paul II an die Bischofe, den Klerus und die Glaubigen zum Jahr der Eucharistie oktober 2004-oktober 2005, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004, ISBN 88-2096-926-2.
 38. Jean-Paul II, Mane nobiscum Domine. Lettre Apostolique du souverain Pontife Jean-Paul II a l'Episcopat, au clergé et aux fidéles pour l'année de l'Eucharistie octobre 2004-octobre 2005, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004, ISBN 88-2097-638-2.
 39. Nova et vetera. Forme tropate per i canti di ingresso e di comunione (Fulvio Rampi testi a cura di F.Lonardi), Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004, ISBN 88-2097-620-X.
 40. Paolo VI e l'Eucaristia, a cura di Leonardo Sapienza, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004, ISBN 88-2097-632-3.
 41. Max Thurian, L'Eucaristia, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004, ISBN 88-2097-629-3.
 42. o. Jean-Marie Girardin, Miesiąc dusz czyśćcowych, Wydawnictwo Marianów, Warszawa 2004, ISBN 83-7119-472-2.
 43. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis sacramentum o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, Pallottinum, Poznań 2004, ISBN 83-7014-495-0.
 44. Ks. Stanisław Czerwik, Słudzy Chrystusa - Szafarze Bożych misteriów, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004, ISBN 83-7224-857-5.
 45. Ks. Czesław Krakowiak, Namaszczenie chorych - sakrament uzdrowienia, Polihymnia, Lublin 2004, ISBN 83-7270-256-X.
 46. Ks. Jacek Nowak SAC, Prawo w służbie wydarzeń zbawczych. Zarys prawodawstwa liturgicznego, Pallottinum, Poznań 2004, ISBN 83-7014-494-2.
 47. Remigiusz Pośpiech, Muzyka wielogłosowa w celebracji eucharystycznej na Śląsku w XVII i XVIII wieku, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ( Seria: Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku 29), ISBN 83-88939-73-4.
 48. Misterium Eucharystii. Teologia - liturgia - ekumenizm. Encyklika Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia, pod red. ks. Władysława Nowaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004, ISBN 83-7299-338-6.
 49. Pobożność ludowa w życiu liturgiczno religijnym i w kulturze, red. Rudolf Pierskała, Teresa Smolińska, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, ISBN83-88939-78-5 ....
 50. Anselm Grün OSB, Kapłaństwo. Obrzęd święceń, wyd. ZNAK, Kraków 2004, ISBN 83-240-0461-0.
 51. Liturgie und Spiritualität herausgegeben von Winfried Haunerland, Alexander Saberschinsky, Hans-Gerd Wirtz, Deutsches Liturgisches Institut, Trier 2004.
  Aa.Vv., La liturgia delle ore preghiera della Chiesa. I Praenotanda dei libri liturgici.
  Iniziazione alla liturgia / 7, CLV, Roma 2004, ISBN 88-7367-032-6.
 52. L'edificio cristiano. Architettura e liturgia, a cura di Sanson Virginio, Edizioni di Messaggero di Padova, Padova 2004, ISBN 88-250-1479-1.
 53. Joseph Gelineau, I canti della messa nel loro radicamento rituale, Edizioni di Messaggero di Padova, Padova 2004, ISBN 88-250-1327-2.
 54. Diocesi di Alba, Conoscere, annunciare, celebrare, vivere i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Proposta di corso per catechisti-genitori-educatori, ELLEDICI, Torino 2004, ISBN 88-010-2994-2.
 55. Liturgische Theologie. Aufgaben systematischer Liturgiewissenschaft, hrsg. v. Helmut Hoping u. Birgit Jeggle-Merz, Schöningh 2004, ISBN 3-506-71707-3.
 56. Liturgiereform - eine bleibende Aufgabe. 40 Jahre Konzilskonstitution über die heilige Liturgie. Hrsg. v. Klemens Richter u. Thomas Sternberg, Aschendorff Verlag, Münster 2004, ISBN 3-402-06553-3.
 57. Rituale Romanum ed. princeps, a cura di Sodi-Flores Arcas, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004, ISBN 88-2097-436-3.
 58. Pieta popolare e Liturgia. Teologia-Spiritualita-Catechesi-Cultura, a cura di Sodi-La Torre, Libreria Editrice Vaticana, 2004 ISBN 88-2097-609-9.
 59. Maurizio Barba, Il Messale Romano. Tradizione e progresso nella terza edizione tipica Libreria Editrice Vaticana, 2004, ISBN 88-2097-600-5.
 60. Carlo Braga, La riforma liturgica di Pio XII. Documenti. I. La ŤMemoria sulla riforma liturgicať, CLV, Roma 2003.
 61. Conférences Saint-Serge 2003, Les mouvements liturgiques. Corrélations entre pratiques et recherches, CLV, Roma 2004.
 62. Aa.Vv., Liturgia fonte e culmine. A 40 anni dalla Costituzione sulla Sacra Liturgia (LIV Settimana Liturgica Nazionale, 2003), autori varii, CLV, Roma 2004.
 63. Alessandro Saraco, Il cardinale Domenico Capranica (1400-1458) e la riforma della Chiesa, CLV, Roma 2004.
 64. Paenitentiaria Apostolica, Enchiridion indulgentiarum. Normae et concessions, Editio quarta bis, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2004, ISBN 88-209-2785-3
 65. Rinaldo Falsini, Lassemblea eucaristica cuore della domenica, Ancora, Roma 2004, ISBN 88-514-0176-4
 66. S. Adelajda Sielepin, Między "źródłem" a "szczytem". Szkice z duchowości liturgicznej, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2004, ISBN 83-7305-105-8.
 67. L'iniziazione cristiana. Documenti e orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana (1. Catecumenato gedli adulti. 2. Catecumenato dei fanciuli e dei ragazzi. 3. Itinerari per il risveglio della fede cristiana a cura dell' Ufficio catechistico Nazionale Sercizio per il Catecumenato), Elledici, Torino 2004, ISBN 88-01-02903-9.
 68. Refleksja nad encykliką "Ecclesia de Eucharistia vivit" o Eucharystii w życiu Kościoła. Materiały z sympozjum dla osób konsekrowanych pod patronatem Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski - Jasna Góra, 23-24 października 2003 r., red. bp. Stefan Cichy, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004, ISBN 83-7030-317-X.
 69. Ordinamento generale del Messale Romano, pr. zb., Libreria Editrice Vaticana 2004, ISBN 88-209-7584-X.
 70. Francisco Gil Hellin, Sacrosantum Concilium. Synopsis in ordinem redigensis schemata cum relationibus necnon Patrum orationes atque animadversiones Constitutio de Sacra Liturgia, Libreria Editrice Vaticana 2004, ISBN 88-209-7524-6.
 71. Nadolski Bogusław TChr, Pan idzie z nieba. Homilie na Boże Ciało, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, ISBN 83-7318-299-5
 72. Congregazione per il Cultu Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Spiritus et Sponsa. Atti della Giornatta commemorativa del XL della "Sacrosanctum Doncilium". Roma, 4 dicembre 2003, Libreria Editrice Vaticana 2004, ISBN 88-209-7561-0.
 73. Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, Libreria Editrice Vaticana 2004, ISBN 88-209-7549-1.
 74. Synod Biskupów. XI Zwyczajne Zgromadzenie Biskupów, Eucharystia: źródło i szczyt życia i posłannictwa Kościoła. Zarys, Libreria Editrice Vaticana 2004, ISBN -----.
 75. Annunciata Parati, Pionieri del movimento liturgico. Cenni storici, Libreria Editrice Vaticana 2004, ISBN 88-209-7537-8.
 76. Jan Paweł II, Jutrznia - poranna modlitwa Kościoła. Czwarty tydzień, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2004, ISBN 83-7119-428-5.
 77. Giacomo Gava, Vivere l’Eucaristia. Un processo dinamico di identificazione con Cristo, Edizioni Messaggero, Padova 2004, ISBN 88-250-1433-3.
 78. Franco Carollo - Fulvio Rampazzo, Riscoprire il battesimo nel cammino della Quaresima, Edizioni Messaggero, Padova 2004, ISBN 88-250-1094-X.
 79. Martin Stuflesser - Stephan Winter, Grundkurs Liturgie: Wiedergeboren aus Wasser und Geist. Die Feiern des Christwerdens, Pustet Verlag, Regensburg 2004, ISBN 3-7917-1896-7.
 80. Martin Stuflesser - Stephan Winter, Stephan, Grundkurs Liturgie: Wo zwei oder drei versammelt sind. Was ist Liturgie?, Pustet Verlag, Regensburg 2004, ISBN 3-7917-1895-9.
 81. Amt und Eucharistiegemeinschaft. Ökumenische Perspektiven und Probleme, Tyrolia Verlag, Innsbruck 2004, ISBN 3-7022-2576-5.
 82. Des Todes Dunkel ist erhellt. Von Palmsonntag bis Ostern: Ideen und Modelle, hrsg. Heribert Feitel, Schwabenverlag/BRO, Ostfildern 2004, ISBN 3-7966-1136-2.
 83. Christoph Mittermair, Steig in mein Boot. Behelf zur Firmvorbereitung ab 12 (Ausgabe für Firmlinge), Tyrolia Verlag, Innsbruck 2004, ISBN 3-7022-2474-2.
 84. Gottvoll und erlebnisstark. Für eine neue Kultur und Qualität unserer Gottesdienste, Schwabenverlag /BRO, Ostfildern 2004, ISBN 3-7966-1147-8.
 85. Joanna Domek, Liturgisches ABC, 2. Auflage, Bonifatius Verlag, Paderborn 2004, ISBN 3-89710-018-5.
 86. Liturgie im Angesicht des Todes: Tl.1. Reformatorische und katholische Traditionen der Neuzeit. Hrsg. v. Hansjakob Becker, Dominik Fugger, Joachim Pritzkat u. a.(Pietas Liturgica Bd.13), A. Francke Verlag, Tübingen 2004, ISBN 3-7720-3029-7.
 87. Liturgie im Angesicht des Todes: Tl.2. Reformatorische und katholische Traditionen der Neuzeit. Hrsg. v. Hansjakob Becker, Dominik Fugger, Joachim Pritzkat u. a.. (Pietas Liturgica Bd.14), A. Francke Verlag, Tübingen 2004, ISBN: 3-7720-3030-0.
 88. ks. Bogusław Nadolski TChr, Słowo Boże w sakramencie małżeństwa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, ISBN 83-7318-270-5.
 89. Almut Haneberg, Und mein Leben blüht auf. Ein Wegweiser durch die Fastenzeit, Verlag Don Bosco, München 2004, ISBN 3-7698-1406-1.
 90. Michael Kunzler, Zum Gott meiner Freude. Eine kleine Einführung in die Welt der Liturgie, Bonifatius Verlag, Paderborn 2004, ISBN 3-89710-273-0.
 91. Die Zukunft der Liturgie. Gottesdienst 40 Jahre nach dem Konzil, Tyrolia Verlag, Innsbruck 2004,ISBN 3-7022-2577-3.
 92. Marc-Antoine Fontelle, Egzorcyzm w nauczaniu i posłudze Kościoła katolickiego, Księgarnia św. Jacka - Apostolicum, Katowice - Ząbki 2004, ISBN 83-7031-345-0, ISBN 83-7030-323-4
 93. Ks. Bogusław Nadolski TChr, Wprowadzenie do liturgii (Myśl teologiczna 42), Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, ISBN 83-7318-258-6.
 94. Ettore Malnati, I sacramenti. Segni della prossimita di Dio, Ed. Paoline, Milano 2004, ISBN 88-315-2580-8.
 95. Antonio Bongiorno, Via crucis con le icone, Ed. Paoline, Milano 2004, ISBN 88-315-2575-1.
 96. Antonio Bongiorno, La via della croce, Ed. Paoline, Milano 2004, ISBN 88-315-2574-3.

Rok 2003

 1. Sinnenfällig Eucharistie erleben, Hg. Guido Fuchs, Friedrich Pustet Verlag, Regensburg 2003, ISBN 3-7919-1830-4.
 2. Ks. Sławomir Ropiak, Misterium Bożego miłosierdzia w życiu i posłudze nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej, Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn 2003, ISBN 83-87978-67-0.
 3. alvatore Esposito, I tre giorni santi. Commento liturgico-pastorale, Ed. Paoline, Milano 2003, ISBN 88-315-2447-X.
 4. Georg Braulik, Norbert Lohfink, Osternacht und Altes Testament. Studien und Vorschläge. Mit einer Exsultetvertonung, Verlag Peter Lang, Frankfurt 2003, ISBN 3-631-38249-9.
 5. Harald Buchinger, Pascha bei Origines, Tyrolia Verlag, Graz 2003, ISBN 3-7022-2542-0.
 6. Nizar Semaan, La preghiera vespertina feriale nella tradizione siro-antiochena. Testo critico, storia e studi. Con traduzione italiana dei testi, CLV, Roma 2003, ISBN 88-7367-026-1.
 7. Annette Albert-Zerlik, Liturgie als Sterbebegleitung und Trauerhilfe. Spätmittelalterliches Erbe und pastorale Gegenwart unter besonderer Berücksichtigung der Ordines von Castellani (1523) und Sanctorius (1602), A. Francke Verlag, Tübingen 2003, ISBN 3-7720-3272-9.
 8. Jürgen Bärsch, Allerseelen - Studien zu Liturgie und Brauchtum eines Totengedenktags in der abendländischen Kirche, Verlag Aschendorff, Münster 2003, ISBN 3-402-04069-7.
 9. Marianus Bieber, Theologie der Innerlichkeit. Zur philospohischen Begründung von Glauben und Offenbarungaus den Differenzsymptomen von Raum und Zeit, Verlag F. Pustet, Regensburg 2003, ISBN 3-7917-1840-1.
 10. Adolph Franz, Die Messe im deutschen Mittelalter. Beiträge zur Geschichte der Liturgie und des Religiösen Volkslebens, Verlag nova & vetera, Bonn 2003, ISBN 3-936741-12-3.
 11. Norbert Kuchinke, Missa Mystica. Spiritualität und Kunst in Russland, Verlag Kreuz, Stuttgart 2003, ISBN 3-7831-2282-1.
 12. Identität durch Gebet. Zur gemeinschaftsbildenden Funktion institutionalisierten Betens im Judentum und Christentum, Verlag Schöningh/BRO, Paderborn 2003, ISBN 3-506-72368-5.
 13. Vladimir Khoulap, Coniugalia Festa. Eine Untersuchung zu Liturgie und Theologie der christlichen Eheschließungsfeier in der römisch-katholischen und byzantinisch-orthodoxen Kirche mit besonderer Berücksichtigung der byzantinischen Euchologien, Augustinus-Verlag, Würzburg 2003, ISBN 3-7613-0204-5.
 14. Christoph Freilinger, Die Amtseinführung des Pfarrers. Die liturgischen Ordnungen und ihre Bilder des Gemeindeleiters -eine Studie zum deutschen Sprachgebiet in der Neuzeit, Verlag F. Pustet, Regensburg 2003, ISBN 3-7917-1854-1
 15. Maria, Mutter unseres Herrn. Gottesdienste zum Marienmessbuch, Verlag F. Pustet, Regensburg 2003, ISBN 3-7917-1877-0.
 16. Gerhard Martin, Predigt und Liturgie ästhetisch. Wahrnehmung - Kunst - Lebenskunst, Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2003, ISBN 3-17-016827-4.
 17. Jürgen Strötz, Glaube als Lebensprägung. Katechismen, Liturgie und Spiritualität, Verlag J. Kovac, Hamburg 2003, ISBN 3-8300-1008-7.
 18. Esther Wipfler, 'Corpus Christi' in Liturgie und Kunst der Zisterzienser im Mittelalter, LIT Verlag, Münster 2003, ISBN 3-8258-7307-2.
 19. Kunst und Liturgie. Choranlagen des Spätmittelalters: Ihre Architektur, Ausstattung und Nutzung, Verlag J. Thorbecke /BRO, Sigmaringen 2003, ISBN 3-7995-3421-0.
 20. Susanne Wittekind, Altar - Reliquiar - Retabel. Kunst und Liturgie bei Wibald von Stablo, Verlag Böhlau, Köln 2003, ISBN 3-412-13102-4.
 21. Anselm Grün, Reinhard Deichgräber, Freude an der Eucharistie. Meditative Zugänge zur Feier des Herrenmahles, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2003, ISBN 3-525-60409-2.
 22. Liturgiewissenschaft und Kirche. Ökumenische Perspektiven, hrsg. Michael Meyer-Blanck, CMZ-Verlag, Rheinbach 2003, ISBN 3-87062-060-9.
 23. Francois Cassingena-Trevedy, La bellezza della liturgia, Edizioni Qiquajon, Magnano 2003, ISBN 88-8227-1447.
 24. Massimo Canova e Fulvio Rampazzo (a cura), CANTARE LA LITURGIA, Volume 2 - L'anno liturgico. La celebrazione dei sacramenti, Edizioni Messaggero, Padova 2003, ISBN 88-250-1289-6.
 25. Giorgio Bonaccorso, Celebrare la salvezza. Lineamenti di liturgia, Edizioni Messaggero, II edizione, Padova2003, ISBN 88-250-1378-7.
 26. Eustorgio Mattavelli, Come incenso. Preghiere della settimana, Edizioni Messaggero, Padova 2003, ISBN 88-250-1325-6.
 27. Caterina Arduin, Competenze per celebrare, Edizioni Messaggero, Padova 2003, ISBN 88-250-1370-1.
 28. Natale Terrin Aldo (a cura), Ecologia e liturgia, Edizioni Messaggero, Padova 2003, ISBN 88-250-1381-7.
 29. Sovernigo Giuseppe, Il celebrante, fedele o presidente. Dinamiche personali e partecipazione, Edizioni Messaggero, Padova 2003, ISBN 88-250-1193-8.
 30. Friedrich Oberkofler, An den Wurzeln des Glaubens: zu Gott, zu sich und zur Welt finden, Kardinal Giacomo Lercaro von Bologna (1891-1976). Leben, Werk, Bedeutung, Echter Verlag, Würzburg 2003, ISBN 3-429-02502-8.
 31. Andreas Redtenbacher, Liturgie und Leben, Erneuerung aus dem Ursprung. Liturgiewissenschaftliche Beiträge, Echter Verlag, Würzburg 2002, ISBN 3-429-02483-8.
 32. Modlitewnik maryjny, opr. ks. Józef Orchowski, Wydawnictwo Michalineum, Marki 2003, ISBN 83-7019-346-3.
 33. Podręcznik służby Bożej Archidiecezji Krakowskiej, red. ks. Stanisław Szczepaniec, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2003, ISBN 83-889711-70-0.
 34. Cuthbert Johnson, osb, Liturgie et archéologie. Deux fondateurs: Prosper Guéranger osb et G.B. de Rossi. Documents inédits, CLV, Roma 2003, ISBN 88-7367-016-4.
 35. Aa.Vv., Il Messale Romano. Tradizione, traduzione, adattamento (XXX Sett. di Studio A.P.L. 2002), CLV, Roma 2003, ISBN 88-7367-021-0.
 36. Conférences St. Serge 2002, La liturgie interprete de l’Écriture. II - Dans les compositions liturgiques, prieres et chants, CLV, Roma 2003,
 37. Arte e teologia. Dire e fare la bellezza nella Chiesa. Un’antologia su estetica, architettura, arti figurative, musica e arredo sacro, red. Natale Benazzi, Edizioni Dehoniane, Bologna 2003, ISBN 88-10-24111-8.
 38. Enrico Mazza, La celebrazione eucaristica. Genesi del rito e sviluppo dell’interpretazione, Edizioni Dehoniane, Bologna 2003, ISBN 88-10-43004-2.
 39. Paul Mascher, Christian Nuener, Thomas H. Böhn, In Gottes Namen versammelt.Werkbuch für Liturgiekreise, Don Bosco Verlag, Bernward, München 2003, ISBN 3-7698-1424-X.
 40. Peter Browe, Die Eucharistie im Mittelalter. Liturgiehistorische Forschungen in kulturwissenschaftlicher Absicht. Mit e. Einf. hrsg. v. Hubertus Lutterbach u. Thomas Flammer. Vergessene Theologen Bd.1, LIT Verlag, Münster 2003, ISBN 3-8258-6233-X.
 41. Marcus Freitag, Ulrich Terlinden, Eucharistische Anbetung. Verständnishilfen, Gestaltungsmöglichkeiten (Laien leiten Liturgie Bd. 9), Butzon & Bercker Verlag, Kevelaer 2003, ISBN 3-7666-0535-6.
 42. Ks. Hubert Kowol, Eucharystia odpowiedzią na naturalne potrzeby duchowe człowieka. Argumentacja teologiczna w świetle analizy egzystencjalnej Viktora Emila Frankla (Opolska Biblioteka Teologiczna 60), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 54), Opole 2003, ISBN 83-88939-49-1.
 43. Liturgia i pobożność ludowa, pod redakcją ks. Władysława Nowaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003, ISBN 83-7299-273-8.
 44. Dariusz Kwiatkowski, Liturgika. Materiały do ćwiczeń dla studentów teologii (Biblioteka Pomocy Naukowych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny 25), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny Redakcja Wydawnictw, Poznań 2003, ISBN 83-89361-17-5.
 45. Paul Mascher, Christian Nuener, Thomas H. Böhn, In Gottes Namen versammelt. Werkbuch für Liturgiekreise, Don Bosco Verlag - Bernward Verlag, München - Hildesheim 2003, ISBN 3-7698-1424-X.
 46. Gottverbunden: Lebensbilder, Lieder und Texte für Heiligengottesdienste. Januar bis Juni. Hrsg. v. Monika Maßmann. Konkrete Liturgie, Pustet Verlag, Regensburg 2003, ISBN 3-7917-1855-X.
 47. Gottverbunden: Lebensbilder, Lieder und Texte für Heiligengottesdienste. Juli bis Dezember. Hrsg. v. Monika Maßmann. Konkrete Liturgie, Pustet Verlag, Regensburg 2003, ISBN 3-7917-1831-2.
 48. Keth F. Peklers (ed.), Liturgy in Postmodern World, Continuum, London - New York 2003, ISBN 0-8264-6412-2.
 49. Albert Damblon, Ab-kanzeln gilt nicht. Zur Geschichte und Wirkung christlicher Predigtorte. Ästhetik, Theologie, Liturgik, LIT Verlag, Münster 2003, ISBN 3-8258-6663-7.
 50. Thomas Richter, Paxtafeln und Pacificalia. Studien zu Form, Ikonographie und liturgischem Gebrauch, Diss., VDG Verlag, Giessen 2003, ISBN 3-89739-322-0.
 51. Joachim Conrad, Liturgie als Kunst und Spiel. Die Kirchliche Arbeit Alpirsbach 1933-2003. Heidelberger Studien zur Praktischen Theologie Bd. 8, LIT Verlag Münster 2003, ISBN 3-8258-6792-7.
 52. Friedrich Lurz, Erlebte Liturgie. Autobiografische Schriften als liturgiewissenschaftliche Quellen. Ästhetik, Theologie, Liturgik, Bd. 28, LIT Verlag Münster 2003, ISBN 3-8258-6987-3.
 53. Communio-Räume. Auf der Suche nach der angemessenen Raumgestalt katholischer Liturgie. Hrsg. v. Albert Gerhards, Thomas Sternberg u. Walter Zahner. Bild, Raum, Feier, Studien zu Kirche und Kunst Bd.2, Schnell & Steiner Verlag, München 2003, ISBN 3-7954-1583-7.
 54. Błogosławione marnowanie. O Mszy świętej z Ojcem Tomaszem Kwietniem OP rozmawiają Jacek Borkowicz i Ireneusz Cieślik, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, ISBN 83-240-0305-3.
 55. Esposito Salvatore, La notte splendera come il giorno. Guida alla veglia pasquale, CLV Roma 2003, ISBN 88-7367-019-9.
 56. Il Messale Romano. Tradizione, traduzione, adattamento (XXX Sett. di Studio A.P.L. 2002), pr. zb, CLV Roma 2003, ISBN 88-7367-021-0.
 57. Conférences St. Serge 2002, La liturgie interprete de l'Écriture. II - Dans les compositions liturgiques, prieres et chants, CLV Roma 2003, ISBN 88-7367-023-7.
 58. Centre Nationale de pastoral liturgique, L'art de celebrer, tome 1: Guide pastoral, Edition du Cerf, Paris 2003, ISBN 2-304072-37-0.
 59. Centre Nationale de pastoral liturgique, L'art de celebrer, tome 2: Aide-memoire des animateur, Edition du Cerf, Paris 2003, ISBN 2-304072-39-9.
 60. Chrystus nadzieją Europy. Środkowoeuropejski Dzień Katolików, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2003, ISBN 83-7030206-8.
 61. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Pallottinum, Poznań 2003, ISBN 83-7014-468-3.
 62. Bogusław Nadolski, Msza święta, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2003, ISBN 83-7318-148-2.
 63. Ars celebrandi. Materiały z sympozjum liturgicznego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (29 kwietnia 2003 r.), red. B. Nadolski, Katowice 2003, ISBN 83-7030-363-3.
 64. L. Wojciechowski, Drzewo przenajszlachetniejsze, Lublin 2003, ISBN 83-7363-028-7.
 65. Cz. Krakowiak, Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym, Lublin 2003, ISBN 83-7363-034-1.
 66. Jan Paweł II, Oni budowali na skale. Sylwetki polskich świętych i błogosławionych wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II, oprac. A. Jakóbczak, Sandomierz 2003, ISBN 83-7300-241-3.
 67. ks. Stanisław Szczepaniec, Czas miłosierdzia. Nowenna do Miłosierdzia Bożego, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2003, ISBN 83-88971-47-6.
 68. Jan Paweł II, Jutrznia. Poranna modlitwa Kościoła. Pierwszy tydzień, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2003, ISBN 83-7119-403-X.
 69. Kard. Joseph Ratzinger, Bóg jest blisko nas. Eucharystia: centrum życia, Wydawnictwo M, Kraków 2003, ISBN 83-7221-513-8
 70. Wejdź w światło. Rozważania tajemnic świetlistych różańca, Wydawnictwo Św. Jacka, Katowice 2003, ISBN 83-7030-634-1.
 71. Światło tajemnic różańcowych w nauczaniu Jana Pawła II. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne. Jasna Góra 16-17 stycznia 2003. red. Z. Jabłoński OSPPE, Wydawnictwo Zakonu Paulinów Paulinianum, Częstochowa 2003, ISBN 83-7188-629-2, 83-87055-69-7.
 72. Anton Dinzinger, Heidi Ehlen, Ponieważ Bóg nas kocha. Propozycje Mszy św. dla dzieci i rodzin w roku liturgicznym B, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003, ISBN 83-7224-518-5.

Rok 2002

 1. Ks. Andrzej Żądło, Eklezjalny wymiar kolekt Adwentu w Mszale rzymskim Pawła VI. Studium lingwistyczno-teologiczne, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 2002, ISBN 83-7216-276-X.
 2. Ks. Franciszek Wolnik, Liturgia Śląskich cystersów w średniowieczu (Opolska Biblioteka Teologiczna 52), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 52, Opole 2002, ISBN ISBN 83-88939-28-9.
 3. Joachim Kobienia¸ Muttersprachliche Elemente im Rituale. Eine Studie zu den Breslauer Diözesanritualien von 1318 bis 1931 (Opolska Biblioteka Teologiczna 52), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 54), Opole 2002, ISBN ISBN 83-88939-30-0.
 4. Tebartz-van Elst, Franz-Peter, Handbuch der Erwachsenentaufe. Liturgie und Verkündigung im Katechumenat, Aschendorff Verlag, Münster 2002, ISBN 3-402-05384-5.
 5. ks. Józef Wacław Boguniowski SDS, Objawiona miłość Boża. Duchowa refleksja i teologiczny komentarz do liturgii okresu zwykłego, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, ISBN 83-89167-41-7.
 6. Silvano Sirboni, Wielki Tydzień. Przeżywanie i celebrowanie Wielkiego Tygodnia, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, ISBN 83-88683-67-5.
 7. Mazza Enrico (a cura di), L'Idea di sacrificio. Un approccio di teologia liturgica. Atti del ConvegnoTrento 23-24 maggio 2001, Edizioni Dehoniane, Bologna 2002, ISBN: 88-10-40381-9.
 8. Richter Klemens, Spazio sacro e immagini di chiesa. L'importanza dello spazio liturgico per una comunita viva. A cura di Iginio Rogger. Edizioni Dehoniane, Bologna 2002, ISBN: 88-10-40380-0.
 9. Béguerie Philippe, Pigé Michele, Catecumenato di Saint-Lambert de Vaugirard, Il Catecumenato, cammino di vita. Presentazione di Walther Ruspi, Edizioni Dehoniane, Bologna 2002, ISBN: 88-10-50256-6.
 10. Verweyen Hansjürgen, Sacramenti perché? Edizioni Dehoniane, Bologna 2002, ISBN: 88-10-40565-X.
 11. Herrmann Kirchhoff, Die österlichen Tage Theologie, Liturgie und Brauchtum, Verlag St. Michaelsbund, München 2002, ISBN: 3-920821-23-8.
 12. Klemens Richter - Manfred Probst, Exorzismus oder Liturgie zur Befreiung vom Bösen? Informationen und Beiträge zu einer notwendigen Diskussion in der katholischen Kirche, Verlag Aschendorff, Münster i. W. 2002, ISBN: 3-402-03426-3.
 13. Rinaldo Falsini, Penitenza e riconciliazione nella tradizione e nella riforma conciliare. Riflessioni teologiche e proposte celebrative, Ancora, Roma 2002, ISBN: 88-514-0066-0.
  Bischof Gerhard Ludwig Mueller, Die Messe. Quelle christlichen Lebens, Augsburg 2002, ISBN: 3-929246-90-2.
 14. Felice Ferraris, Animowanie celebracji liturgicznych, Wydawnictwo M Kraków 2002,
  ISBN 83-7221-513-8.
 15. (przy podanych niżej książkach wydanych przez Libreria Editrice Vaticana nie podajemy ISBN, natomiast podana jest liczba stron i cena):
 16. S. FIORAMONTI (ed.), Innocenzo III, Il sacrosanto Mistero dell'Altare (De sacro Altaris Mysterio) [Testo latino-italiano]. Presentazione di M. SODI, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2002, pp. XLII + 431, € 25,00.
 17. G. CAPUTA, Il sacerdozio dei fedeli secondo San Beda. Un itinerario di maturita cristiana. Presentazione di A.M. TRIACCA, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2002, pp. VII + 326, € 18,00.
 18. E. DAL COVOLO - M. SODI (edd.), Il latino e i cristiani. Un bilancio all'inizio del terzo millennio. Presentazione di S.E. Card. Z. GROCHOLEWSKI, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2002, pp. IX + 515, € 25,00.
 19. A. MONTAN - M. SODI (edd.), Actuosa participatio. Conoscere, comprendere e vivere la Liturgia. Studi in onore del Prof. Domenico Sartore, csj, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2002, pp. XXXIX + 645, € 38,00.
 20. D. SARTORE, Flores vernantes. Trent'anni di studi e ricerche in Liturgia. Presentazione di S.E. Card. G. MAJELLA AGNELO, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2002, pp. XI + 555, € 35,00.
 21. (G.B.) S.-H. CHANG (ed.), Vetus Missale Romanum Monasticum Lateranense, archivii Basilicae Lateranensis. Codex A65 (olim 65). Introduzione, Edizione semicritica e Facsimile (f. 208 - f. 327). Presentazione di C. FOLSOM, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2002, pp. VI + 609, € 30,00.
 22. D. MUSSONE, L'Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico. Commento ai can. 897-958. Presentazione di S. Ecc. Mons. T. BERTONE, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2002, pp. VIII + 209, € 11,00.
 23. C. CAPOMACCIO, “Monumentum resurrectionis". Ambone e candelabro per il cero pasquale, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2002 (w druku).
 24. M. SODI - A. TONIOLO, Concordantia et Indices Missalis Romani (Editio typica tertia). Presentazione di S. Ecc. Mons. F.P. TAMBURRINO, LEV, Citta del Vaticano 2002, pp. XVI + 1965, € 82,00.
 25. M. SODI - A. TONIOLO (edd.), Institutio Generalis Missalis Romani (Editio typica tertia). Textus et Concordantia, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2002 (w druku).
 26. G. PALEOTTI, Discorso intorno alle immagini sacre e profane. Libro I e II (1582). Trascrizione in italiano moderno a cura di G.F. FREGUGLIA. Presentazione di C. CHENIS, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2002, pp. 00 + 000, € 00,00.
 27. Ieromonaco GREGORIO, La Divina Liturgia. “Ecco, io sono con voi... sino alla fine del mondo". Traduzione e Presentazione a cura di A. RANZOLIN, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2002, pp. VII + 262.
 28. Klemens Richter, Spazio sacro e immagini di chiesa. L'importanza dello spazio liturgico per una comunita viva. A cura di Iginio Rogger, Edizioni Dehoniane, Bologna 2002, ISBN: 88-10-40380-0.
 29. Enrico Mazza (a cura di), L'Idea di sacrificio. Un approccio di teologia liturgica. Atti del Convegno >L'idea di sacrificio: un approccio di teologia liturgica< Trento 23-24 maggio 2001, Edizioni Dehoniane, Bologna 2002, ISBN: 88-10-40381-9
 30. Advent feiern. Hausliturgie mit einer Einführung und 8 Liturgiekarten, Von Bruder Franziskus Christoph Joest, Präsenz-Verlag, Hünfelden 2002, ISBN: 3-87630-017-7.
 31. Ausverkauf unserer Gottesdienste? Ökumenische Überlegungen zur Gestalt von Liturgie und zu alternativer Pastoral. Hrsg. v. Karl Schlemmer (Studien zur Theologie und Praxis der Seelsorge Bd.50), Echter Verlag, Würzburg 2002, ISBN: 3-429-02457-9.
 32. Marcus Lautenbacher, Die Firmung miteinander vorbereiten. Projekte, Gottesdienste, Gruppenstunden. Konkrete Liturgie, Pustet Verlag, Regensburg 2002, ISBN: 3-7917-1816-9.
 33. Thomas Witt, Repraesentatio Sacrificii. Das eucharistische Opfer und seine Darstellung in den Gebeten und Riten der Missale Romanum 1970. Untersuchungen zur darstellenden Funktion der Liturgie (Diss.. Paderborner theologische Studien Bd.31), Verlag Schöningh, Paderborn 2002, ISBN: 3-506-76282-6.
 34. Maurizio Barba, La riforma conciliare dell'. Il percorso storico-redazionale dei riti d'ingresso, di offertorio e di comunione, Edizioni Liturgiche CLV, Roma 2002.
 35. Liturgia e scienze umane. Itinerari di ricerca (29a Settimana di Studio dell'A.P.L., 2001), Edizioni Liturgiche CLV, Roma 2002.
 36. Felice Rainoldi, Il miele dalla pietra (Sal 80, 17). Guida liturgico-pastorale al canto dei salmi, Edizioni Liturgiche CLV, Roma 2002, ISBN 88-7367-009-1.
 37. Maurizio Barba, La riforma conciliare dell. Il percorso storico-redazionale dei riti d'ingresso, di offertorio e di comunione, Edizioni Liturgiche CLV, Roma 2002.
 38. Liturgia e scienze umane. Itinerari di ricerca (29a Settimana di Studio dell'A.P.L., 2001), Edizioni Liturgiche CLV, Roma 2002.
 39. Felice Rainoldi, Il miele dalla pietra (Sal 80, 17). Guida liturgico-pastorale al canto dei salmi, Edizioni Liturgiche CLV, Roma 2002, ISBN 88-7367-009-1.
 40. Matias Augé, Avvento Natale Epifania: Il tempo della manifestazione del Signore, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2002, ISBN 88-215-4591-1.
 41. Guido Fuchs, Heiligabend. Riten, Räume, Requisiten. Liturgie und Alltag, Pustet, Regensburg 2002, ISBN: 3-7917-1809-6.
 42. Bildlichkeit und Bildorte von Liturgie. Schauplätze in Spätantike, Byzanz und Mittelalter, hrsg. v. Rainer Warland, Reichert Verlag, Wiesbaden 2002, ISBN: 3-89500-257-7.
 43. Christoph Joosten, Das Christkönigsfest. Liturgie im Spannungsfeld zwischen Frömmigkeit und Politik (Diss. Pietas Liturgica Bd. 12), A. Francke Verlag, Tübingen 2002. ISBN: 3-7720-3271-0.
 44. Ansgar Franz, Wortgottesdienst der Messe und altes Testament. Katholische und ökumenische Lektionarreform nach dem II. Vatikanum im Spiegel von "Ordo Lectionum Missae, Revised Common Lectionary" und "Four Year Lectionary": Positionen, Probleme, Perspektiven (Pietas Liturgica, Studia 14), A. Francke Verlag, Tübingen 2002, ISBN: 3-7720-3273-7.
 45. Jakob J. Koch, Traditionelle mehrstimmige Messen in erneuerter Liturgie, ein Widerspruch?, Pustet Verlag , Regensburg 2002, ISBN: 3-7917-1799-5.
 46. Andreas Poschmann, Das Leipziger Oratorium. Liturgie als Mitte einer lebendigen Gemeinde (Diss. Erfurter Theologische Studien Bd. 81), St. Benno-Verlag, Leipzig 2002, ISBN: 3-7462-1395-9.
 47. Andreas Redtenbacher, Liturgie und Leben. Erneuerung aus dem Ursprung. Liturgiewissenschaftliche Beiträge. Vorw. v. Franz König, Echter-Verlag, Wurzburg 2002, ISBN: 3-429-02483-8.
 48. zeitgemäß: Dem Kirchenjahr Klang und Farbe geben, hrsg. v. Guido Fuchs, Konkrete Liturgie, Pustet Verlag, Regensburg 2002, ISBN: 3-7917-1810-X.
 49. Die Bibel im Gottesdienst. Zugänge und Praxismodelle, hrsg. v. Bernhard Krautter u. Franz-Josef Ortkemper, Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2002, ISBN: 3-460-33050-3,
 50. Vincenzo Gatti, Liturgia e arte. I luoghi della celebrazione, Edizioni Dehoniane, Bologna 2002, ISBN: 88-10-43002-6.
 51. Louis Malle - Michel Scouarnec, Abbecedario della celebrazione cristiana, Elledici, Torino 2002, ISBN: 88-010-21445.
 52. Francesco Platania, Dekoracja kwiatowa w liturgii, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002, ISBN: 83-7224-570-3.
 53. Helmut Jaschke, Święta w roku kościelnym, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002, ISBN: 83-7224-505-3
 54. Rinaldo Falsini, Liturgia - odpowiedzi na trudne pytania, Wydawnictwo "M", Kraków 2002, ISBN 83-7221-294-5
 55. Jarosław Domagała, ks. Andrzej Leleń, Kształcenie organistów diecezji płockiej w latach 1902-2002, Płocki Instytut Wydawniczy 2002, ISBN 83-87403-68-7
 56. Marino Qualizza, Inicjacja chrześcijańska, Wydawnictwo WAM Kraków 2002, ISBN 83-7097-902-5
 57. Ks. Jerzy Stefański, Modlitwy eucharystyczne w posoborowej reformie liturgicznej, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2002, ISBN 83-87926-84-1
 58. Ante Deum stantes. Analecta Reverendissimo Domino STANISLAO CZERWIK oblata, red. S. Koperek CR i R. Tyrała, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2002, ISBN 83-89017-14-8.
 59. Anton Dinzinger, Heidi Ehlen, Sprawujemy liturgię. Propozycje Mszy św. dla dzieci i rodzin w roku liturgicznym A, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002, ISBN 83-7224-408-1.
 60. Liturgia źródłem życia parafialnego, pr. zbiorowa, red. S. Koperek CR i Wiesław Przyczyna CSsR, Wydawnictwo "Spes", Kraków 2002, ISBN 83-88468-66-9.
 61. Joseph Ratzinger, Der Geist der Liturgie. Eine Einführung, Verlag Herder, Freiburg 2000, 6. Auflage 2002, ISBN 3-451-27247-4. - Polski przekład: Duch liturgii, Klub Książki Katolickiej, Poznań 2002, ISBN 83-88481-92-4.
 62. Arnold Angenendt, Liturgik und Historik. Gab es eine organische Liturgie-Entwicklung?, Verlag Herder, Freiburg 2000, 2. Auflage 2001, ISBN 3-451-02189-7.
 63. Anton Dinzinger, Heidi Ehlen, Sprawujemy liturgię. Propozycje Mszy św. dla dzieci i rodzin w roku liturgicznym A, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002, ISBN 83-7224-408-1.
  Zdzisław Janiec, Liturgia na ambonie, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002, ISBN 83-7300-095-X.
 64. Enzo Petrolino, Diakoni. Zwiastuni słowa Bożego, szafarze ołtarza i miłosierdzia, Wydawnictwo M, Kraków 2002, 83-7221-214-7.
 65. Śpiewnik Wawelski. Część II Towarzyszenie organowe. Tom II, zeszyt 1. Pieśni na święta Pańskie, zeszyt 2. Pieśni Maryjne, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2002, ISBN 83-88971-08-5.Rok 2001
 66. E. Ardissino, Il Barocco e il sacro. La predicazione del teatino Paolo Aresi tra letteratura, immagini e scienza. Presentazione di G. Pozzi, LEV, Citta del Vaticano 2001.
 67. G. Baroffio - M. Sodi (edd.), Graduale de Tempore iuxta Ritum Sacrosanctae Romanae Ecclesiae. Editio Princeps (1614). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice. Presentazione di G. Cattin, LEV, Citta del Vaticano 2001.
 68. G. Baroffio - E.J. Kim (edd.), Graduale de Sanctis iuxta Ritum Sacrosanctae Romanae Ecclesiae. Editio Princeps (1614-1615). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice, LEV, Citta del Vaticano 2001.
 69. S. Parenti (ed.), Liturgia delle Ore italo-bizantina (Rito di Grottaferrata). Introduzione e traduzione, LEV, Citta del Vaticano 2001.
 70. G. Bonaccorso, Il rito e l'Altro. La liturgia come tempo, linguaggio e azione. Presentazione di M. Sodi, LEV, Citta del Vaticano 2001.
 71. S. Della Torre - M. Marinelli (edd.), Rationale Divinorum Officiorum Guillelmi Duranti Liber I et III [Testo latino-italiano]. Presentazione di M. Sodi, LEV - Cad & Wellness, Citta del Vaticano 2001.
 72. Antonio Sorrentino, Sztuka przewodniczenia celebracjom liturgicznym, Wydawnictwo M, Kraków 2001, ISBN: 83-7221-289-9.
 73. Petra Wagenhofer, Świętujmy razem. Celebracje dla dzieci, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2001, ISBN 83-7224-204-6
 74. Józef Wacław Boguniowski SDS, Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru Trydenckiego i ich recepcja w Polsce, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2001, ISBN 83-87022-74-8.
 75. Chrzest na nowo odczytany, red. Jan Decyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego, Warszawa 2001, ISBN 83-7072-187-7.
 76. Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i śpiewnik, Wydawnictwo św. Krzyża w Opolu, Opole 2001, ISBN 83-88071-29-7.
 77. Reinhard Messner, Einführung in die Liturgiewissenschaft, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2001, ISBN 3-506-99473-5.
 78. Sławomir Ropiak, Teologia hymnów polskojęzycznej Liturgii Godzin. Tom I - Okres Bożego Narodzenia, Hosianum, Olsztyn 2001, ISSN 1425-302X.
 79. Félix Maria Arocena Solano, Modlić się liturgią godzin, Wydawnictwo M, Kraków 2001, 83-7221-236-8.Rok 2000
 80. Jan Decyk, Ludzki i Boży wymiar śmierci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego, Warszawa 2000, ISBN 83-7072-143-5.
 81. Piotr Greger, Recepcja obrzędów pokuty w Polsce po Soborze Watykańskim II, Bielsko Biała 2000 , ISBN: 83-904153-7-2.
 82. Andrzej Krzystek, Generalna reforma liturgiczna Papieża Piusa XII. Zamierzenia i realizacja, Ottonianum, Szczecin 2000, ISBN 83-7041-212-2.
 83. Remigiusz Pośpiech, Bożonarodzeniowa muzyka na Jasnej Górze w XVIII i XIX wieku (Opolska Biblioteka Teologiczna 43), Opole 2000, ISBN 83-88071-33-5.
 84. Śpiewnik archidiecezji katowickiej, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2001, ISBN: 83-7030-337-4.
 85. Robert Tyrała, Soborowa odnowa muzyki kościelnej w Polsce, Wydawnictwo Unum, Kraków 2000, ISBN 83-87022-58-6.


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski